...

In de tabel vindt u de namen van de effectieve leden die u verkoos van de Provinciale Raden - en tevens de plaatsvervangende leden. De - elektronische - opkomst was behoorlijk en de participatie ging de voorbije jaren in stijgende lijn: 51% in 2016, 56,6% in 2018 en 59,2% dit jaar. Bij de 35.497 artsen die hun stem uitbrachten, waren er 66 ouder dan 90 en - merkwaardig - 9 jonger dan 20.Vooral oudere artsen vinden deze ordinale verkiezingen blijkbaar belangrijk. De leeftijdsgroepen die het meest deelnemen aan de verkiezingen zijn de groep van 71 tot 80 (69,15%) en de groep van 61 tot 70 (69,10%). Van de artsen tussen 31-40 jaar oud doet de helft mee (49,60%). Dat is minder dan de artsen tot net 30 jaar (55,56%) en de artsen van 41 tot 50 jaar (55,49%). Het aantal mannelijke stemgerechtigde artsen was net iets groter dan het aantal vrouwelijke (53%) en nam ook iets meer deel (61% vs 57%). Van het negentigtal effectieve mandaten voor artsen binnen de Orde gaat 67% naar mannen. Vrouwen vertegenwoordigen 38% van de plaatsvervangers. Hoewel het aantal artsen dat zich verkiesbaar stelt groter is in de Franstalige provincies, is de participatie aan de verkiezing het grootst in Vlaanderen. West-Vlaamse artsen brengen het vaakst hun stem uit, Antwerpse een heel klein beetje minder - beide ronden af op 68%. Vlaams-Brabant is de Vlaamse provincie met de kleinste participatie, namelijk 62% - nationaal zit ze op de zevende plaats.