...

Met verbazing heb ik akte genomen van de open brief van enkele artsen die recent gepubliceerd werd ('Docs 4 open debate'). In deze brief pleiten ze onder andere voor het stoppen van alle covid-maatregelen die tot nog toe genomen werden. Ze halen daarvoor een reeks argumenten aan, waarvan de betrouwbaarheid en het waarheidsgehalte minstens in twijfel kunnen getrokken worden. Ten eerste het begrip 'gezondheid'. Inderdaad behelst dit begrip meer dan louter het fysieke. Ook het mentale en sociale spelen minstens een even belangrijke rol. De auteurs van dit artikel menen dat deze visie op gezondheid wordt geschonden. Gezondheid is een breed begrip. Iedereen vult dit anders in. Maatregelen die genomen worden om een ernstig medisch probleem in te dijken, botsen dan vaak met de invulling van het begrip 'gezondheid'. De vraag moet zijn of de opgelegde maatregelen proportioneel zijn. Heiligt het doel de middelen? Ik meen van wel. Als ik de auteurs moet geloven, dan mag de social distancing op de schop, moeten de maskers af, kunnen alle cafés weer open zoals vanouds, mag de verplichte quarantaine afgeschaft, en ga zo maar door. Op basis van welke studies zij zich baseren, blijft voor mij een raadsel. Een zaak is voor mij wel zeer duidelijk: deze maatregelen zijn niet lichtzinnig genomen. Zij zijn er gekomen onder meer door onze confraters virologen. Wie zijn wij, niet-virologen, om deze maatregelen als complete nonsens te beschouwen? Vragen stellen mag, dat is zeker. Twijfels hebben mag ook."De voorspelde pandemie met miljoenen doden leek te beantwoorden aan deze crisisomstandigheden, wat geleid heeft tot het instellen van een noodregering", wordt aangehaald in de open brief. Wereldwijd zijn er op dit ogenblik reeds heel wat doden toe te schrijven aan covid-19. Het zijn inderdaad niet de voorspelde miljoenen, zoals hier en daar voorspeld werd. Dat kan ook moeilijk anders. Het is een nieuw virus, waarover we nog maar een fractie weten. Hoe zouden we dan kunnen voorspellen hoeveel doden er exact gaan vallen? Inderdaad, sommige landen hebben een vorm van lockdown toegepast, andere niet. Achteraf hebben we inderdaad gezien dat het effect ervan niet zoveel verschilt van landen die dit niet gedaan hebben. Maar dit kan je toch moeilijk op voorhand weten? Elk land heeft eigen geografische kenmerken, elke bevolkingsgroep is ook anders wat gehoorzaamheid en houding betreft ten aanzien van overheidsmaatregelen, enz.Ook de mentale gevolgen van de maatregelen komen aan bod in de open brief. Dat er ernstige mentale schade is opgelopen, dat is een open deur intrappen. De vraag moet zijn wat de schade zou geweest zijn, mochten de genomen beslissingen niet zijn genomen. Alles op zijn beloop laten, geen afstand houden, geen masker, geen beperking van bezoek, niks, nada... Ik ga mee in het verhaal dat de psychische schade ernstig is. Tot daar volg ik. Ik volg niet meer als men nu beweert dat dit allemaal niet had gehoeven. Dus alle genomen acties in de rusthuizen waren overbodig?"Een uiterst besmettelijk virus met miljoenen doden zonder enige behandeling?", is een tussentitel in de brief. Inderdaad, vele deftige studies wijzen uit dat de besmettelijkheidsgraag vrij hoog is. Dat de mortaliteit relatief laag blijft, doet daar niks aan af. Dat de overgrote meerderheid der besmette personen nauwelijks ziek werd, is een juist gegeven. Het is echter geen argument om de besmettelijkheid van dit virus in twijfel te trekken. "Ondertussen is er een betaalbare, veilige en werkzame therapie aanwezig voor diegenen die wel zware ziektesymptomen vertonen in de vorm van HCQ (hydroxychloroquine), zink en AZT (azithromycine). Snel toegepast leidt deze tot genezing en verhindert vaak ziekenhuisopname." Inderdaad, er zijn een aantal moleculen met wisselende werkzaamheid gebruikt bij mensen met covid-19 op de intensieve. Wil dat daarom zeggen dat deze middelen veilig en betrouwbaar zijn? De befaamde Franse viroloog Didier Raoult wordt hierbij opgevoerd, alsook een Nederlandse huisarts die vele patienten zou genezen hebben... Dit alles om aan te tonen dat dit virus geen " killervirus" is, maar een "goed behandelbaar virus". Dat dit virus een killer zou zijn, werd door niemand beweerd, ook niet door de virologen. Dat dit virus een goed behandelbaar probleem is, is echter veel te kort door de bocht. Dexamethasone, hydroxychloroquine en andere middelen helpen inderdaad bij zwaar aangetaste individuen. Maar dit wil nog niet zeggen dat dit zo is voor alle op intensive care (IC) behandelde covid-19-patienten. Over mondmaskers is eigenlijk al te veel gezegd. Eén zaak is wel duidelijk. Als de auteurs deze maskers toch zinloos vinden, waarom worden ze dan gedragen op IC-units? Waarom worden ze dan gedragen bij het afnemen van een PCR-test? Waarom worden ze aanbevolen als de social distancing niet kan gegarandeerd worden ? Denken de confraters echt dat onze virologen deze maatregelen voor hun plezier aanbevelen?Een tweede golf? De auteurs menen de waarheid in pacht te hebben, en doen dit af als fake news. Wederom ontbreekt elke wetenschappelijke onderbouwing. Hoogstens worden een aantal waarnemingen aangedragen. Die moeten dan dienen als bewijs dat die tweede golf er niet zal komen... Dat ons huidig handelen indruist tegen de geest van de eed van Hippocrates, is te gek voor woorden. Uitzonderlijke omstandigheden, vereisen uitzonderlijke maatregelen. Dit is al tot in den treure herhaald. En ja, dat die eed dan ook ten dele onder druk komt te staan, dat moeten we erbij nemen. Wordt de menselijkheid aangetast door de genomen maatregelen? Het is nog maar de vraag wat hieronder begrepen wordt. En dan de rol van de media in het ganse gebeuren. De auteurs schetsen daar een behoorlijk accuraat beeld van. De media hebben de mensen opgehitst, gek gemaakt, zodanig dat velen reeds lijden aan het coronasyndroom, met alle nevenschade tot gevolg. Kortom, deze open brief getuigt van gebrek aan inzicht in het begrip 'voortschrijdend inzicht'. Als ik ook nog eens de referenties lees waarop de collegae zich baseren, dan denk ik, zou een cursus 'degelijke wetenschappelijke studies onderscheiden van observationele gegevens' niet misstaan.