...

Op 9 juni zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen, en met het oog daarop legt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds een verkiezingsmemorandum op tafel. Het VNZ wil dat Vlaanderen een eigen Vlaams en duurzaam gezondheidsbeleid uit kan bouwen, en pleit daarom voor de volledige communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). De jongste staatshervorming heeft volgens VNZ een enorme versnippering van bevoegdheden veroorzaakt, waardoor de efficiëntie zoek is. De huidige impasse bij de hervorming van de gezondheidszorg is volgens VNZ te wijten aan het verschillend maatschappij- model van Vlamingen en Franstaligen. Een communautarisering van de ZIV zal volgens VNZ de deelstaten voor de eigen verantwoordelijkheid plaatsen. Het VNZ doet ook concrete voorstellen voor het toekomstige gezondheidsbeleid. Enkele punten daaruit: Een groeinorm van minimaal 2% voor de gezondheidszorg. • Het preventiebudget moet stijgen tot minimaal het Europees gemiddelde van 3%. • De rol van de huisarts opwaarderen, door financiële prikkels in te bouwen voor een trapsgewijze gezondheidszorg. • Teleconsultaties en nuttige medische apps moeten aangemoedigd worden.• Medische en paramedische beroepen moeten aantrekkelijker gemaakt worden. • De financiering van ziekenhuizen moet gekoppeld worden aan netwerkvorming en heldere afspraken over kamer- en ereloonsupplementen in éénpersoonskamers, met een plafond tot maximaal 150%. • Volwaardige terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, tandzorg (waaronder orthodontie, parodontologie, prothesen en implantaten), gehoorapparaten en niet-dringend ziekenvervoer.Het VNZ pleit niet voor een privatisering van de sociale zekerheid of de ziekte- verzekering. "De zorg voor de minder begunstigden moet een taak blijven van de overheid. Alleen in dit geval kan de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle medische zorg, de solidariteit tussen jong en oud, gezonde burgers en zieken en de betaalbaarheid van medische kosten gehandhaafd blijven", stelt VZN. "Maar in functie van de schaarse middelen moeten er eindelijk structurele keuzes gemaakt worden. Dit alles om de betaalbaarheid van ieders gezondheid en die van de toekomstige generaties te verzekeren."