...

Als u een professionele vennootschap hebt, dan is het vermogen van die vennootschap afgescheiden van uw privévermogen. Niettemin kan het gebeuren dat er op een gegeven moment een vermenging gebeurt tussen de beide vermogens. Zo betaalt de vennootschap misschien wel bepaalde uitgaven die eigenlijk een privé-uitgave zijn of stort u bijvoorbeeld geld uit uw privévermogen aan de vennootschap omdat de vennootschap een tijdelijk cashprobleem heeft. De bedragen die op die manier 'vermengd' worden, worden veelal geboekt in de zogenaamde rekening-courant. Dat is een post in de balans van de vennootschap die aangeeft wat de schulden of vorderingen zijn tussen langs de ene kant de bestuurders of vennoten van de vennootschap, en langs de andere kant de vennootschap.Die rekening-courant kan positief of negatief zijn. Zo kan het zijn dat na boeking van de verschillende schulden en vorderingen u als bestuurder een vordering hebt op de vennootschap of dat de vennootschap integendeel een vordering op u heeft. In dit laatste geval hebt u dus een schuld aan de vennootschap. Op het eerste gezicht lijkt het hebben van een schuld aan uw vennootschap niet dadelijk iets dat problematisch is. U hebt de vennootschap nu eenmaal toch in handen en beslist dus of de rekening-courant wordt ingevorderd of niet. Op zich is dat ook correct.Vergeet echter niet dat u op de rekening-courant (die u verschuldigd bent aan de vennootschap) aanzienlijke intresten moet betalen. Meer bepaald gaat het op dit moment om een percentage van ongeveer 9 % op jaarbasis wat meteen betekent dat het bedrag dat u verschuldigd bent aan de vennootschap razendsnel (alleen al door de verschuldigde intresten) kan aangroeien. Betaalt u die niet, dan wordt u belast op een voordeel alle aard voor dit bedrag. Weet overigens dat u de rekening- courant ooit wel zal moeten terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de aandelen van uw vennootschap zou verkopen of als u de vennootschap zou gaan vereffenen. U kunt dat bedrag dan wel eventueel 'betalen' door gebruik te maken van het saldo dat u uit die vereffening-verdeling haalt. Ook als uw vennootschap in zeer woelig vaarwater zou terechtkomen en failliet zou gaan dient u er rekening mee te houden dat de curator tot invordering van de bedragen die u verschuldigd bent uit hoofde van de rekening-courant kan overgaan. Het is dan ook aangewezen dat u uw rekening-courant niet onbeperkt laat oplopen, dit kwestie van latere verrassingen te vermijden. Overleg dan ook met uw accountant om de rekening- courant binnen de grenzen te houden. Weet ook dat het wel eens kan gebeuren dat ook een bank moeilijk doet om aan de vennootschap een krediet te verlenen als er een te hoge rekening-courant binnen de vennootschap is. Hebt u geen schuld aan maar integendeel een vordering op de vennootschap uit hoofde van de rekening-courant, dan is dat minder problematisch. U moet dan enkel bedragen ontvangen van de vennootschap. Weet dat die rekening-courant in principe onmiddellijk opeisbaar is.Weet ook dat de intresten die u kunt krijgen op een vordering die u hebt in rekening-courant heel wat lager liggen dan de intresten die u moet betalen als u een schuld hebt aan de vennootschap. Het gaat op dit moment namelijk om een percentage van maximaal 4,06%. Deze intresten kunnen soms in dividenden geherkwalificeerd worden. Overleg met uw accountant wanneer dat het geval zal zijn. De vennootschap moet overigens op de intrest een roerende voorheffing van 30 % inhouden. Hou er ook rekening mee dat opdat u uw vordering uiteindelijk zou kunnen innen, de vennootschap voldoende solvabel moet zijn. Als die in de loop van de jaren in financieel moeilijke papieren zou komen riskeert u uw vordering niet te kunnen innen. Bent u gehuwd dan hangt het af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder u bent getrouwd of de vordering op of de schuld aan de vennootschap al dan niet een eigen vordering/schuld is van u, dan wel of die gemeenschappelijk is.Huwde u onder het wettelijk stelsel dan is de vordering of schuld die werd opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. Had u uw vennootschap al van voor u huwde, dan moet de stand van de rekening-courant bij het begin van het huwelijk vergeleken worden met de stand bij het starten van de echtscheidingsprocedure. Het saldo komt dan ten goede van of is ten laste van de huwgemeenschap. De rekening- courant opgebouwd (vordering of schuld) voor het huwelijk komt aan u toe. Hetzelfde geldt voor de rekening- courant die in plus of min werd opgebouwd sinds de dagvaarding in echtscheiding. Bent u getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan gelden er andere regels. De rekening-courant komt dan veelal alleen aan u toe. Dat betekent dan ook dat uw ex er vaak niet in meedeelt, noch in plus noch in min.