...

In het Vlaamse gewest kunt u als huurder en verhuurder overeenkomen voor hoelang de overeenkomst wordt aangegaan. Veelal gebeurt dat voor tien of twaalf maanden en kan de overeenkomst bij het einde van die termijn niet stilzwijgend worden verlengd. De overeenkomst eindigt automatisch, zonder opzegging. Gaat het om een studentenkamer in het Waalse gewest, dan wordt de huurovereenkomst geacht te zijn afgesloten voor een duur van één jaar. U kunt wel een kortere termijn afspreken. De overeenkomst eindigt niet automatisch op het einde van de huur, maar moet opgezegd worden tegen deze einddatum, met een opzegtermijn van één maand. In het Brusselse gewest wordt de overeenkomst eveneens geacht te zijn aangegaan voor 12 maanden. Ook hier kunnen de partijen een kortere duur afspreken en eindigt de huurovereenkomst niet altijd automatisch. De verhuurder dient ze op te zeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. De huurder moet daarentegen geen opzeg geven tegen het einde van de huur. Als verhuurder kunt u, voor studentenkamers in Vlaanderen, in de loop van de huur de overeenkomst niet opzeggen. De huurder kan dat wel, onder andere bij de beëindiging van zijn studie of als een van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de huurder overlijdt. In die gevallen bedraagt de opzeggingstermijn twee maanden. De huurder kan de huur ook nog beëindigen vóór de inwerkingtreding daarvan. In dat geval is een opzeggingsvergoeding verschuldigd van twee maanden huur als de huurovereenkomst wordt beëindigd minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding ervan. In Wallonië kan de verhuurder de overeenkomst evenmin vervroegd beëindigen. De huurder kan dat wel. Hij moet dan een opzegtermijn van twee maanden naleven en - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden huur. De huurder kan de opzeg meestal niet meer geven na 15 maart.Voor studentenkamers in Brussel geldt eveneens dat de verhuurder het contract niet vervroegd kan opzeggen, de huurder wel. Hij kan dat te allen tijde doen mits een opzegtermijn van twee maanden na te leven. De huurder kan de huurovereenkomst ook opzeggen tot één maand vóór zijn ingenottreding in het gehuurde goed, voor zover hij gegronde redenen inroept (en die ook aantoont). In dat geval moet hij aan de verhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan één maand huur.De verhuurder kiest in principe welke huurprijs hij vraagt. Bovenop de huurprijs mag de verhuurder de kosten van het verbruik van energie, water en telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven aanrekenen. Sluit de verhuurder een nieuw huurcontract af met dezelfde huurder (na het verstrijken van een eerder contract), dan zijn er grenzen aan de huurprijs die in het Vlaamse gewest mag worden gevraagd. De verhuurder mag de prijs dan enkel aanpassen aan de index, tenzij de normale huurwaarde ondertussen ten gevolge van nieuwe omstandigheden, met ten minste 20% of ten gevolge van werkzaamheden in het gehuurde goed met ten minste 10% is gestegen. In Brussel en Wallonië geldt die regel niet. Als de huurder de studentenkamer blijft bewonen, gebeurt dat aan dezelfde voorwaarden die voordien golden, ook op het vlak van de prijs.