...

Belgisch crisisbeheer is behoorlijk complex omdat er altijd verschillende bevoegdheidsniveaus bij betrokken zijn. De hulpverleningsfase wordt beheerd door de provincies met federale steun - afhankelijk van de omvang van de ramp. Anderzijds is het beheer van de gevolgen van de crisis de verantwoordelijkheid van de regio's en zelfs de gemeenten als het gaat om het oplossen van lokale problemen. De overstromingen in juli brachten en brengen veel risico's met zich mee, zo blijkt uit een rapport van de Risk Assessment Group. Om er maar een paar te noemen: het verhoogde risico op gastro-intestinale ziekten, door voedsel overgedragen ziekten, virale infecties, leptospirose, maar ook een verhoogd risico op epidemieën van legionellose- pneumonie en een toename van het aantal gevallen van covid-19. "Andere risico's kunnen blijvende gevolgen hebben voor de gezondheid en een verhoogde mortaliteit door bijvoorbeeld blootstelling aan chemicaliën of psychologische stress", aldus Christie Morreale. De Waalse minister van Volksgezondheid analyseerde de acties die de verschillende niveaus in Wallonië ondernamen om de situatie en vooral de risico's onder controle te houden. Er waren heel wat interventies van verschillende actoren op het terrein. Het Aviq (dat is de tegenhanger van ons Agentschap Zorg en Gezondheid) en het Collège de médecine générale hebben vanaf het begin informatie beschikbaar gesteld onder meer om de overdracht van covid-19 te beperken of om de meest voorkomende infectieziekten na een overstroming te helpen diagnosticeren. Naast informatie werd het Outbreak Support Team ingezet voor het opzetten van medische wachtdiensten. Het Rode Kruis en de huisartsenkoepel FAGW werkten dan weer mee aan het zoeken naar structurele oplossingen voor de artsen wiens praktijken vernietigd werden. Er werden ook maatregelen genomen op het gebied van preventie, met name de risico's van de verspreiding van infectieziekten via ratten. En er is nog veel werk aan de winkel wat de woningen betreft. Aviq bereidt een webinar en een brochure voor over de preventie van gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan schimmels. De toegankelijkheid van basisgeneesmiddelen (astmapuffers, tetanusvaccinatie, maar bijvoorbeeld ook methadon) was al snel een probleem. "Sommige gemeenten hadden geen apotheek meer, mensen waren hun identiteitskaart kwijt of hun medicatie omdat ze hun huis zo snel moesten verlaten. En dan zijn er ook patiënten die niet precies weten welke geneesmiddelen ze nemen, terwijl hun huisartsen en apothekers zelf ook getroffen werden door de ramp", zegt Christie Morreale. "Het was in die omstandigheden niet makkelijk om aan geneesmiddelen te geraken." "Het doet me er aan denken dat we meer werk moeten maken van het GMD en van de mogelijkheid om apothekers toegang tot dat dossier te verschaffen zonder de privacy van de patiënten in gevaar te brengen."Vanaf de eerste uren van de ramp werkte de hele sector van de mentale gezondheidszorg samen om hulp te verlenen. "De aanpak van de psychologische gevolgen van een dergelijke ramp op korte, middellange en lange termijn is essentieel", aldus nog de minister. De diensten voor geestelijke gezondheid waren er om psychische hulp te verlenen aan de slachtoffers. "Er waren positieve signalen - we leerden het een en ander van de aanpak van de covid-19-crisis - zoals de coördinatie van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen van Luik-Verviers, zorgstructuren voor verslaafden, lokale gezondheidscentra, medische huizen, sociale relaisplatforms, enz., ze hebben allemaal de handen in elkaar geslagen om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te organiseren samen met de teams van onder meer het Rode Kruis", aldus Christie Morreale.