...

Alle syndicaten zijn het erover eens: the proof of the cake is in the eating. De waarde van het nieuwe akkoord hangt af van de uitwerking. De tekst hebt u wellicht al. Een samenvatting leest u op artsenkrant.com. Hier lichten we de krachtlijnen toe aan de hand van commentaren. In 2022 bedraagt de gezondheidsindex voor de honoraria 0,79%. Uit de indexmassa moest nog een oud engagement rond revalidatie worden gefinancierd. In de regel krijgen honoraria een index van 0,73%. Marc Moens (Bvas): "De lineaire verdeling is een verwezenlijking van ons syndicaat. Het Riziv schat nu dat de index voor de Riziv-begroting in 2023 4,48% zal bedragen. Op een budget 9,8 miljard euro geeft dat een grote indexmassa. Daarvan zal geld worden opzijgezet voor de stapsgewijze opwaardering naar 30 euro van de consultatiehonoraria die niet aan dat bedrag geraken. Dat is een belofte aan huisartsen en de kleine specialismen die Bvas waarmaakt." Michel Creemers (Kartel/ASGB): "Sommige specialismen blijven financieel in de kou staan. Dit jaar was de index zo klein dat we ons niet tegen een lineaire verdeling hebben verzet. Maar volgend jaar zouden we wel meer geld van de indexmassa willen sturen naar de specialismen met de grootste behoeften, in afwachting van de herijking van de nomenclatuur." De verschillende fases in de hervorming van de nomenclatuur worden versneld. In 2024 zou de nieuwe nomenclatuur van toepassing moeten worden. Thomas Gevaert (Kartel/ASGB): "Het is een complexe materie. Ik voorspel dat het wel nog wat langer zal duren.." Marc Moens: "Bij het inschatten van het technische (kosten)gedeelte van de prestaties krijgen de klinische biologie, de medische beeldvorming en de nucleaire geneesmiddelen prioriteit. Dat is omdat het Riziv schat dat daar de grootste marges zijn. Het vindt dat het voor een deel om een niet-transparante financiering van het ziekenhuis gaat. Maar de vrees is dat men bij het afromen van de bedragen Belgische gemiddelden hanteert, waarbij de Vlaamse ziekenhuizen naar verhouding te veel zullen inleveren. Als de ziekenhuizen dat geld niet op een ander manier krijgen, gaan ze toch weer afhoudingen verrichten op de honoraria." "De Bvas heeft er nogmaals aangedrongen dat er een KB komt dat artikel 155, §3 van de ziekenhuiswet invult: voor welke uitgaven kan het ziekenhuis afhoudingen op de honoraria verrichten. Dat kan bijvoorbeeld niet voor het onderhouden van de tuin. Punt 8.2.3 van het akkoord bepaalt dat, wanneer dit KB er in 2022 niet is, dat een geldige reden is om het akkoord op te zeggen. Roel Van Giel (AADM): "Bij de herijking van de nomenclatuur moet toch ook de discussie gevoerd worden over wat een billijk inkomen is voor de arts." Marc Moens (Bvas) en Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) claimen beiden dat hun syndicaat de co-governance in het akkoord heeft laten inschrijven. Thomas Gevaert: "De hervorming van de nomenclatuur hebben we zelf op gang getrokken. We zijn niet bereid de overheid of de ziekenhuisbeheerders voor dit geld een blanco cheque te geven. Het zit niet in ons DNA om zaken te blokkeren maar om zo goed mogelijk te onderhandelen over de oplossing." Marc Moens: "De artsen moeten mee beslissen over de aanwerving van het personeel, de aankoop van apparatuur. Dat hebben we letterlijk in het akkoord laten zetten. Michel Creemers: "Het akkoord besteedt aandacht aan het nijpend tekort aan huisartsen dat zich over vijf à tien jaar gaat manifesteren. Je moet meer huisartsen voltijds aan het werk krijgen. Een oplossing ligt niet voor de hand. Een interessant spoor is zeker om de huisartsenpraktijken te ondersteunen met een praktijkassistente of een verpleegkundige. Maar de vraag is nog hoe je dat financiert. Ook de versterking van het GMD is een goed idee, de invulling daarvan is belangrijk." Roel Van Giel: "Voor de praktijkondersteuning zal behoorlijk wat geld komen uit de indexmassa van 2023, dat tegelijk voor verpleegkundige zorg kan worden ingezet. Maar verpleegkundigen zijn er te weinig. Wordt het dossier gedeblokkeerd van praktijkassistenten die ook technische handelingen kunnen verrichten, zoals een bloedafname? Praktijkondersteuning past binnen de federale ZIV-wet, maar afstemming met de gemeenschappen is uiteraard nodig." Thomas Gevaert: "De covidcrisis zet ons systeem enorm onder druk. We moeten er over nadenken hoe we ons systeem aan crises kunnen aanpassen. Moet je de zorg in netwerken diversifiëren zodat niet elk ziekenhuis covidpatiënten opvangt. Plan je meer electieve zorg in het zomerseizoen om in de winter een buffer te hebben. Hoe trek je meer mensen aan in de zorg, en hoe hou je ze langer vast?" "Een plan voor de geestelijke gezondheidszorg is dringend nodig. Er is een schrijnend tekort aan bedden in de jeugdpsychiatrie. Dat krijgt lang niet zoveel aandacht als een dreigend tekort aan ICU-bedden. De covidcrisis zette de noden in de jeugdzorg op scherp. Het zijn dossiers waar ik me graag voor wil engageren."