...

Een arts was door de Orde der artsen voor een periode van zes maanden geschorst. Toch bleef hij in die periode de geneeskunde verder uitoefenen, onwettig dus. Daarvoor werd hij vervolgd en veroordeeld door een arrest van het hof van beroep in Gent. Niets nieuws onder de zon. Het hof van beroep veroordeelt deze arts bovendien ook wegens een schending van artikel 197 van het strafwetboek. En dat is wel nieuws. Dat artikel stelt 'het gebruik' van een 'vals stuk' of een 'valse akte' strafbaar. In de periode dat de schorsing liep, had de arts een voorschrift voor thuisverpleging opgesteld en afgeleverd aan een thuisverpleegkundige. Maar hij had dit geantidateerd om de indruk te wekken dat het was opgesteld toen hij nog bevoegd was om de geneeskunde uit te oefenen. De advocaat van de arts vroeg het Hof van Cassatie om de veroordeling wegens het gebruik van een vals stuk te vernietigen. Volgens de advocaat maakte het louter overhandigen door zijn cliënt van een geantidateerd attest van thuisverpleging aan de thuisverpleegkundige, die het zelf moet aanwenden opdat zij honorarium zou krijgen voor de uitvoering van haar prestaties, geen daad van gebruik door de arts zelf uit. In een arrest van 23 maart 2021 (1) oordeelde het Hof van Cassatie er anders over. Artikel 197 van het strafwetboek geeft geen definitie van 'gebruik' en dus moet dat woord in zijn gewone betekenis worden begrepen. In die gewone betekenis is gebruik volgens het Hof de 'materiële gedraging van het zich bedienen van het stuk om er een bepaald doel mee te bereiken. Deze aanwending moet van die aard zijn dat ze een middel kan zijn om uitwerking te geven aan de valsheid'.Wat meer concreet betekent dit volgens het Hof het volgende. Wanneer een 'verstrekker van paramedische zorgen' (lees: een thuisverpleegkundige) slechts voor zijn prestaties kan worden vergoed door een derdebetaler indien hij beschikt over een door een arts ondertekend attest en de arts dit attest antidateert en dus vervalst om te laten uitschijnen dat hij het heeft ondertekend vóór de periode waarin hij geen daden van geneeskunde mocht stellen. Dan kan de rechter oordelen dat de overhandiging van dit attest door de arts aan die zorgverstrekker, opdat deze het ter betaling kan voorleggen aan de derdebetaler, een daad van gebruik van dat valse stuk uitmaakt. Met andere woorden: de arts werd volgens het Hof van Cassatie terecht veroordeeld wegens het gebruiken van een vals voorschrift.