...

Een Amerikaanse groep heeft retrospectief de vroege risico's van bariatrische chirurgie onderzocht bij 443 zwaar- lijvige patiënten met een hypertrofische cardiomyopathie (61% vrouwen), van wie er 185 een obstructieve hypertro- fische cardiomyopathie hadden. De mediane leeftijd was 50 jaar; 85 patiënten waren 60 jaar of ouder. Bij 72% van de 423 patiënten van wie de BMI bekend was, bedroeg die ≥ 40 kg/m2. Andere risicofactoren waren hyper- lipidemie (54%), diabetes (50%) en hypertensie (42%). Op het ogenblik van de operatie had iets meer dan 20% van de patiënten van die cohorte hartfalen, 19% atriumfibrillatie en 22% had een automatische defibrillator of een pacemaker. De laparoscopische operaties die het vaakst waren uitgevoerd, waren een sleeve- gastrectomie (72%) en een Roux-'en Y'-'gastric bypass' (25%). Tijdens het ziekenhuisverblijf (me- diane duur twee dagen) is geen enkel geval van overlijden, myocardinfarct of trombo-embolie gerapporteerd. Men zou kunnen opwerpen dat het aantal patiënten vrij klein was, dat het enkel ging om ziekenhuispatiënten, terwijl die chirurgie meestal ambulant wordt uit- gevoerd, en dat er geen gegevens zijn na het ziekenhuisverblijf. Dat neemt niet weg dat de operaties veilig blijken te zijn en goed worden verdragen.