...

Catherine Fonck (Les Engagés) diende tijdens deze tweede lezing nog tien bijkomende amendementen in.Amendement nummer tien stelde voor om de voorafgaande toestemming bindend te maken. Het wetsontwerp bepaalt dat daarmee slechts rekening moet worden gehouden. De amendementen nummer elf en twaalf beoogden het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot studenten in opleiding tot een gezondheidszorgberoep en tot alle leden van een verzorgingsteam -ook zij die geen gezondheidszorgberoep uitoefenen. De amendementen nummer dertien en twintig voorzagen in het recht van een patiënt om een second opinion te vragen. Dit recht is thans niet uitdrukkelijk voorzien in de wet maar vloeit vanzelfsprekend voort uit het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar. Amendement nummer veertien regelde het recht op bezoek van de patiënt die is opgenomen in een zorgvoorziening en amendement nummer vijftien voegde een nieuw hoofdstuk toe in de wet met betrekking tot de rechten van de minderjarige patiënt. Krachtens de bestaande wet heeft een minderjarige dezelfde rechten als een meerderjarige patiënt. Die rechten worden echter uitgeoefend door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, tenzij de minderjarige die rechten zelf kan uitoefenen. De amendementen 16, 17 en 18 werkten die rechten van de minderjarige patiënt verder uit, zoals het recht om slechts te worden opgenomen in een inrichting als dit medisch noodzakelijk zou zijn en het recht op onderwijs bij opname. Via amendement 19 kunnen die rechten bij Koninklijk Besluit nog gepreciseerd worden. Geen van al deze amendementen werd goedgekeurd.