...

Van de 55 voorlopige zorgraden die al een voorzitter kozen, hebben er 25 een huisarts in die functie. Van de vertegenwoordigde groepen leveren huisartsen het vaakst een voorzitter.Aanvankelijk was zelfs de bedoeling dat de voorzitter een huisarts moest zijn, maar de eerstelijnszones zijn een tijdrovende bezigheid en voor zelfstandige zorgverleners blijkt het moeilijk om zich daarvoor vrij te maken.Toch waren op alle (formeel georganiseerde) oprichtingsvergaderingen huisartsen aanwezig. De huisartsen zijn samen met de apothekers en de kinesitherapeuten de best vertegenwoordigde beroepen in de cluster gezondheidszorg.Zorgraden bepalen voor een stuk hun eigen samenstelling binnen vooropgestelde richtlijnen. Er moeten vier clusters vertegenwoordigd zijn. Naast de gezondheidszorg zijn dat de lokale besturen, de welzijnssector en de 'gebruikers' ('personen met een zorg- en ondersteuningsvraag').De lokale besturen sturen meestal een vertegenwoordiger. De welzijnsector is erg present: woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de sociale dienst van de OCMW's.In de vierde cluster nemen vooral patiëntenverenigingen en vertegenwoordigers van de mantelzorg plaats.Zorgraden konden er zelf voor kiezen om een kleine vertegenwoordiging op te nemen van de ziekenhuizen of instellingen uit de gehandicaptenzorg. In 24 Zorgraden zijn geen van deze optionele leden opgenomen.De Zorgraden kunnen nu de weg inzetten naar een definitieve erkenning. De eerste stap is het indienen van een erkenningsdossier bij Zorg en Gezondheid tegen eind dit jaar.