...

Kind en Gezin vaccineert zelf 85% van de kinderen met een eerste dosis van het 'hexavalent' vaccin (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus Influenzae b en hepatitis B). Uit de 'administratieve' registratie in Vaccinet blijkt dat ruim 94% van alle kinderen dat eerste combinatievaccin kreeg.Daarbij moet je rekening mee houden dan nog niet alle vaccins correct in Vaccinet geregistreerd worden. Als bijvoorbeeld niet bekend is over welke dosis van het vaccin het gaat, laat Kind en Gezin er in onderstaande tabel buiten beschouwing.De tabel geeft de vaccinatiegraad zoals die is geregistreerd: de linkerkolom geeft het percentage vaccinaties weer die artsen in de consultatiebureaus van Kind en Gezin toedienen, de rechterkolom bevat de percentages uit Vaccinet. Enkele opvallende vaststellingen in de tabel. Per nieuwe dosis die van het vaccin wordt toegediend, neemt de vaccinatiegraad wat af. Kinderen van moeders met een niet-Belgische origine krijgen vaker het vaccin van een consultatiebureauarts, maar volgens Vaccinet ligt de vaccinatiegraad in deze groep van kinderen iets later.Zeker opvallend is dat kansarmoede de vaccinatiegraad beïnvloedt maar dat dit anders uitpakt naargelang de moeder al dan niet een Belgische origine heeft. Moeders van Belgische origine die in kansarmoede leveren laten hun kinderen iets minder makkelijk vaccineren. Als de moeder van niet-Belgische origine is, ligt de vaccinatiegraad bij kansarmoede juist duidelijk hoger.Een uitzondering vormt het vaccin tegen het rotavirus. Dat wordt minder vaak toegediend, vooral bij kinderen die in kansarmoede leveren. Dat vaccin is ook het enige dat niet gratis is.De tweede tabel geeft de vaccinatiegraad volgens de registratie weer in het tweede levensjaar. Toediening van het MBR-vaccin is bij net nog geen 93% geregistreerd.Om een betrouwbaarder beeld te verkrijgen is het best om deze gegevens aan te vullen met de resultaten van steekproefgewijs onderzoek. Zo is er een nog tamelijk recent onderzoek van de KU Leuven en UAntwerpen uitgevoerd in opdracht van Zorg en Gezondheid met cijfers over 2016.Dat lijkt te bevestigen dat er sprake is van enige onderregistratie in Vaccinet. Zo wordt de doelstelling van 95% voor de eerste MBR-dosis volgens dit onderzoek wel gehaald. Registratie geeft evenwel een continu beeld, wat met steekproeven - die trouwens ook een bepaalde betrouwbaarheidsmarge hebben - niet haalbaar is.