...

Dat blijft voorlopig nog wat experimenteel. Drie jaar lang zal het KCE de opstart opvolgen. Aan de hand van de evaluatie is bijsturing van het nieuwe model mogelijk voordat dit dan structureel verankerd wordt in de ziekteverzekering.De opzet van de new deal kent u wel al. Het aandeel van de betaling per prestatie in het inkomen van de praktijk wordt verminderd. Voor de 'vaste' GMD-patiënten krijgt de praktijk een extra vergoeding bij het GMD.PraktijkprocessenDe bedoeling is dat er meer ruimte komt voor het werk buiten de patiëntencontacten: meer preventie, ontwikkelen van praktijkprocessen met bewaking van de kwaliteit, eigen richtlijnen, taakdelegatie...De artsen in een new-dealpraktijk krijgen een geringere vergoeding voor de consultaties en bezoeken van hun GMD-patiënten, maar dus een bijkomende vergoeding bovenop het gewone GMD-honorarium per patiënt.Het exacte bedrag van deze bijkomende vergoeding is afhankelijk van de leeftijdsgroep. Voor oudere patiënten is het iets meer. Ook voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming ontvangt de praktijk langs deze weg wat meer. Deze bijkomende GMD-vergoedingen voor de new deal wordt per kwartaal uitbetaald, meldt het Riziv.De RIZIV-website geeft nu nog geen precieze bedragen voor de honoraria. Wel stipt het Riziv nog aan dat voor bepaalde prestaties de huisartsen in de new deal de gewone nomenclatuur blijven gebruiken: beschikbaarheidshonoraria en prestaties tijdens de wachtdienst, technisch prestaties, zorgtrajecten, deelname aan de MOC, en prestaties voor de thuisopname van patiënten.Ook voor zogenaamde 'passanten' - patiënten die min of meer toevallig op het spreekuur komen maar geen GMD hebben - kunnen de new-dealartsen gewone nomenclatuur (en tarieven) blijven gebruiken.PremiesOmdat de bedoeling is samenwerking en kwaliteitsbeleid in de praktijk te bevorderen, krijgen huisartsen naast de klassieke 'geïntegreerde praktijkpremie' ook een premie voor praktijkmanagement. Het exacte bedrag dat per kwartaal wordt betaald hangt af van het aantal huisartsen in de praktijk (minstens 2), het aantal loontrekkenden (minsten 1) en het aantal GMD-patiënten (minstens 1.000). Het bedraagt net geen 1.800 euro en kan, afhankelijk van de genoemde factoren, oplopen tot het dubbele (zie tabel).Dit geld, zo geeft het Riziv aan, moet dienen voor het praktische beheer, coördinatie, protocollen, samenwerkingsverbanden met andere partners, ... De praktijk kan ook een premie krijgen voor het tewerkstellen van een praktijkverpleegkundige. Het juiste bedrag is afhankelijk van het aantal GMD-patiënten in de praktijk en het dienstrooster (aantal werkuren) van de verpleegkundige.De premie betaalt het werk van de praktijkverpleegkundige voor de zorg van chronische patiënten, de ondersteuning bij acute zorg, het uitwerken van preventieprogramma's. De verpleegkundige coördineert complexe zorg, werkt de praktijkrichtlijnen uit, helpt bij de evaluatie van kwaliteit...De samenwerking en het weekschema wordt schriftelijk vastgelegd. De verpleegkundige rekent verder geen nomenclatuur in de praktijk.Het bedrag van de premie per kwartaal kan gaat van net geen 4.700 euro tot iets meer dan 28.000.(Lees verder onder de tabel)FlexibiliteitDe new deal moet huisartsen meer flexibiliteit bieden bij het uitbouwen van de praktijk. Ze moet de werktevredenheid bij de artsen verhogen maar er ook voor helpen zorgen dat één praktijk meer patiënten kan bedienen - dat is dan minder afhankelijk van het aantal contacten.Groeps- en netwerkpraktijken die willen toetreden tot de new deal moeten bij het Riziv geregistreerd zijn als groepering. Ze werken met een gedeeld patiëntenbestand en EMD, organiseren zorgoverleg, enzovoort. De praktijk treedt toe als geheel en alle artsen moeten geaccrediteerd zijn. Maar de website vermeldt duidelijk dat ook soloartsen kunnen toetreden tot de new deal.In september plant het Riziv informatiemomenten om de hele procedure concreet toe te lichten.Tegen eind november moeten praktijken hun kandidatuur indienen. Als er meer dan 200 praktijken zijn, zal het Riziv een selectie maken op grond van de geografische spreiding, en de huisartsendensiteit en urbanisatiegraad van de gemeente.