...

Door een juridische analogie te maken met de advocaat-cliëntrelatie was advocaat Evelien Delbeke tot het besluit gekomen dat patiënten heimelijk geluidsopnames mogen maken van contacten met een arts. Ze kunnen deze dan later als bewijsmateriaal gebruiken in gerechtelijke procedures tegen de arts. Verbolgenheid alom natuurlijk in de medische wereld. Nu doen ook de spoedartsen, bij monde van BeCEP-voorzitter dokter Jan Stroobants en BeSEDIM-voorzitter prof. dr. Said Hachimi-Idrissi, hun duit in het zakje. "Als deze stelling klopt," dixit beide urgentisten, dan spreekt het voor zich dat er een hiaat is in de wetgeving. Deze moet dringend gedicht worden om het vertrouwen tussen artsen en patiënten te waarborgen." Dat is des te meer waar, vinden de twee voorzitters, in spoedsettings. Patiënten kunnen hun zorgverlener daarin immers niet zelf kiezen. "Daardoor ontbreekt de historische, persoonlijke vertrouwensband vaak. Sowieso is het al een kunst om in korte tijd vanuit het niets het vertrouwen te winnen van onbekenden in een crisissituatie", zo luidt het. Volgens BeCEP en BeSEDIM is 'toegelaten heimelijkheid' en de technologie die permanent voor iedereen beschikbaar is vooral voor spoedartsen een reële bedreiging. "Het is overigens niet denkbeeldig," aldus Stroobants en Hachimi-Idrissi, "dat misnoegde patiënten dergelijke geluidsopnames via sociale media verspreiden. Zo menen ze hun gelijk te kunnen behalen via ongenuanceerde steun van sympathisanten, doordat de betrokken zorgverleners -die zelf vanwege hun deontologie niet in het openbaar mogen reageren- in hun hemd te zetten."De spoedartsen vragen dan ook om het ontwikkelen van geluids- en beeldopnames tijdens een patiëntencontact zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelende arts te verbieden.