...

Om op de tegemoetkoming van 200 euro per Lok-vergadering aanspraak te kunnen maken, moeten de Lok's aan specifieke voorwaarden voldoen. Externe financiering of sponsoring van vergaderingen is verboden en de Lok-groep moet minstens vier vergaderingen per kalenderjaar te organiseren waaraan telkens minstens drie leden deelnemen. De betalingen gebeuren in blokken van vier keer 200 euro per jaar. Uitzonderingen zijn startende Lok's die in een kalenderjaar onmogelijk vier bijeenkomsten kunnen organiseren.Geen nieuwe aanvraagVeel Lok-verantwoordelijken wisten echter niet dat de datum, het onderwerp en de deelnames ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand waarin de Lok-vergadering plaatsvond, moesten worden doorgegeven aan het Riziv.Daardoor voldeden 808 van de 1.726 Lok's niet aan deze voorwaarden voor de jaren 2011 en 2012 en konden ze dus geen aanspraak maken op de tegemoetkoming. De Bvas stelde daarom bij de Accrediteringsstuurgroep voor om deze laatste voorwaarde buiten werking te stellen voor de referentiejaren 2011 en 2012. Dat is nu gerealiseerd aan de hand van het KB van 30 juli 2013 dat eind vorige week in Het Staatsblad is verschenen.De Lok-vergaderingen van 2011 en 2012 die niet tijdig via de online webtoepassing aan het Riziv zijn doorgegeven maar die wel voldeden aan de overige criteria, zullen dus alsnog een tegemoetkoming ontvangen. Er moet voor die vergaderingen geen nieuwe aanvraag worden ingediend, laat het Riziv weten. Wel dient het correcte bankrekeningnummer te worden doorgegeven waarop het bedrag kan worden gestort.Enkel voor 2011 en 2012De Lok-verantwoordelijken zullen volgende week een brief ontvangen met mogelijk verdere instructies, meldt het Riziv nog.Deze administratieve tegemoetkoming geldt uiteraard alleen voor de jaren 2011 en 2012. Voor de vergaderingen vanaf 1 januari 2013 moeten de gevraagde gegevens binnen de vastgelegde termijn elektronisch worden doorgegeven aan het Riziv.