...

Minister van Sociale Zaken Frank Vanden-broucke (sp.a) stelde in een persmededeling dat hij tevreden is met het hoge percentage 'toetredingen' tot het akkoord. Dat neemt niet weg dat in een aantal specialismen de toestand toch zorgwekkend is.De cijfers bevatten weinig verrassingen. De arrondissementen waarin een groter dan gemiddeld aantal artsen het akkoord afwijst, blijven dezelfde. De specialismen die in grote getale hun eigen tarieven wensen te hanteren, blijven ook dezelfde. Het aantal huisartsen dat het akkoord verwerpt neemt lichtjes af: van 8,11% in 2020 naar 7,89% in 2021 in het gehele land. Als men alleen de geaccrediteerde huisartsen bekijkt gaat het over een verschuiving van 12,29% naar 11,76%. Vooral Vlaamse huisartsen zijn bereid de afgesproken tarieven te hanteren, en de trend is nog het meest uitgesproken bij de geaccrediteerden: 'maar' 8,33% verwerpt het akkoord nu tegenover 8,70% vorig jaar. Bij de specialisten is er nauwelijks verschil wat het globale cijfer betreft voor het hele koninkrijk: 17,21% van de actieve artsen verwerpt het akkoord tegenover 17,25% vorig jaar. Het verschil zit 'm twee cijfers na de komma. Dat is ook het geval wanneer men alleen de geaccrediteerde specialisten bekijkt: 26,08 wijst de officiële tarieven af, tegenover 25,98% vorig jaar.Lokaal kunnen de verschillen iets meer uitgesproken zijn. Zo verwerpt 31,63% van de Vlaamse geaccrediteerde specialisten het akkoord in 2021 tegenover 31,14% in 2020. Een verschil van een half procent! Maar de schijnbare stabiliteit bij de specialisten verbergt een paar heikele knelpunten. Voor sommige specialismen is er wel degelijk een probleem, en die trends neigen ertoe zich te bevestigen. Zo verwerpt een meerderheid van de dermatologen, de oftalmologen en de plastisch chirurgen het akkoord. Het record breken de dermatologen: 67,05% van hen past volledig eigen tarieven toe - dat percentage evolueert zeer gering maar in ongunstige zin.Het Riziv rekent partiële toetredingen ook als toetredingen, maar als je de dermatologen die een gedeelte van de tijd hun eigen tarieven hanteert niet meerekent, respecteert maar een kwart van de dermatologen de officiële tarieven. Het probleem zou zich kunnen uitbreiden naar andere specialismen. Maar 43,63% van de gynaecologen hanteren voltijds de officiële tarieven en maar 44,91% van de orthopeden. Er is hier amper een verschil met de cijfers van vorig jaar - maar het gaat toch in de richting van een afname.