...

De voorbije jaren is het aantal artsen in ons land verder aangegegroeid, maar ook sterk verouderd. Die veroudering zie je ook in andere specialismen maar niet zo sterk als bij de huisartsen. Het Riziv publiceert jaarlijks statistieken van het aantal artsen dat het recht heeft om prestaties aan te rekenen, en het aantal artsen dat dat ook effectief doet. Die laatste rangschikt het in zijn tabellen onder de kolomhoofding 'praktijk'.tabelDie categorie bevat artsen die van het Riziv een 'profiel' kregen doordat ze in het lopende jaar meer dan één prestatie aan het Riziv hebben gefactureerd. Ze bevat daarnaast artsen zonder een profiel, waarvan het Riziv de activiteit wel registreert - met name huisartsen jonger dan 65 die werken met het forfaitair systeem (in wijkgezondheidscentra).Gepensioneerde artsen die niet aan het Riziv melden dat ze hun activiteit hebben stopgezet, worden nog altijd meegerekend bij de artsen die recht hebben om prestaties te leveren. Jammer genoeg maakt het Riziv bij artsen 'met een profiel' geen onderscheid volgens het leeftijdscriterium.Het Riziv maakt deze statistieken op voor internationale vergelijkingen door de OESO, de WHO,... De specialismen in de bovenstaande tabel zijn gegroepeerd zoals dat internationaal is afgesproken. Anesthesisten en spoedartsen worden bijvoorbeeld gerekend onder de categorie van 'heelkundige specialismen'.Het Riziv publiceert overigens ook een iets meer gedetailleerde tabel met opsplitsing per specialisme.We begonnen ons stukje met cijfers over de huisartsen omdat het toenemend tekort aan huisartsen één van de knellende problemen is in ons gezondheidssysteem. Toch blijkt uit de cijfers van het Riziv dat er de voorbije tien jaar wel vooruitgang is geboekt in de huisartsenpopulatie.Zo is tussen 2012 en 2021 het aantal huisartsen met een praktijk jaarlijks gemiddeld 1,22% toegenomen. Dat is meer dan bijvoorbeeld in de periode tussen 2005 en 2013 - toen was er nauwelijks sprake van een toename (jaarlijks gemiddeld 0,07%). Maar de toename van het aantal huisartsen blijft wel onder het gemiddelde liggen van dat van alle specialismen tezamen (1,56%).Ook het aantal huisartsen in opleiding is toegenomen in verhouding met het aantal artsen met een praktijk. In 2013 waren er 776 haio's - dat was in verhouding 6% van het aantal huisartsen met een praktijk.In 2021waren er 2.364 huisartsen in opleiding - een aantal dat 17% bedraagt van het aantal huisartsen met een praktijk. Helemaal vergelijkbaar zijn de beide cijfers wel niet, omdat ook de duur van de opleiding is toegenomen.In 2013 bedroeg het aantal huisartsen die prestaties aan het Riziv factureerde 11,2 per 10.000 inwoners. In 2021 is die dichtheid lichtjes aangegroeid tot 12,2 - al geven deze statistieken geen inzage in de effectieve activiteit van de huisartsen.