...

De Nationale Raad van de Orde bracht hier een nieuw advies over uit - dat de vroegere adviezen over dit onderwerp vervangt. Het nieuwe advies verwijst uitvoerig naar de Europesee Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).De Provinciale Raad kan voor haar onderzoek de gegevens opvragen bij de arts tegen wie de procedure loopt - maar ook bij een andere arts. De leden van de Provinciale Raad en de personen die voor de Orde zijn betrokken bij het onderzoek zijn dan zelf trouwens gebonden aan het beroepsgeheim.De inzage in de gezondheidsgegevens van de patiënt bij het tuchtonderzoek is niet in strijd met de privacyregelgeving in zoverre die inkijk het nagestreefde doel dient. Het is de tuchtoverheid zelf die erover oordeelt welke gegevens nodig of van belang zijn voor het onderzoek -aldus de Nationale Raad.De rechtvaardiging van deze inzage in de gevoelige gegevens is dat de 'waarheidsvinding' en de beteugeling van de inbreuk op de deontologie gebeurt om de volksgezondheid te beschermen,De opvraging van het patiëntendossier bij de verdachte arts of een derde arts moet wel worden gemotiveerd, met een vermelding van de wettelijke opdracht van de Orde en een beknopte omschrijving van de klacht. Die motivering biedt de arts van wie het patiëntendossier is opgevraagd immers de mogelijkheid het meedelen van gezondheidsgegevens van de patiënt aan de Orde te verantwoorden, in overeenstemming met de principes van proportionaliteit en noodzakelijkheid.Wanneer de gezondheidsgegevens over de patiënt zijn verkregen bij een derde arts, moet de patiënt - al dan niet klager - ervan op de hoogte worden gebracht dat de Orde de noodzakelijke en relevante gegevens uit zijn dossier verwerkt overeenkomstig de voorwaarden van de AVG (artikel 14).