...

De "wet betreffende de bescherming van de persoon met een geestesziekte" dateert van 26 juni 1990 maar werd bijgestuurd door de wet van 20 februari 2017. De laatste moest het mogelijk maken de nabije omgeving nauwer te betrekken bij de organisatie van een gedwongen opname en de opvolging ervan. Ook de aanpassing zorgde evenwel voor een aantal fundamentele en praktische problemen in de praktijk. De toenmalige ministers van Volksgezondhei en van Justie richtten toen een werkgroep op met de sector om de verdere bijsturing van de wet te bekijken.De huidige voorgestelde wetswijziging moeten het eindrapport van deze werkgroep nu vertalen naar de wet. De krachtlijnen zijn:Het voorontwerp gaat nu voor advies naar de Raad van State.