...

Dat kwam vorige week naar voren op een colloquium van de Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ). Het debat met alle betrokken partijen, met inbegrip van de patiënten, leerde dat de behandelende arts, de medisch adviseur en de arbeidsgeneesheer niet genoeg onderling communiceren over arbeidsongeschikte en invalide patiënten. Nochtans is informatieuitwisseling onontbeerlijk voor een optimale zorgverlening."Het is een ramp", zei dr. Thomas Orban, voorzitter van de SSMG (de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging). "Patiënten correct begeleiden zonder over een goede communicatietool te beschikken, is zeer lastig." Dat is ook de mening van François Perl, algemeen directeur van de dienst uitkeringen bij het Riziv. Er blijven technische problemen bestaan om de Rido-applicatie (gecreëerd ten behoeve van het reïntegratie-traject, nvdr) compatibel te maken met andere tools.Tot grote voldoening van de patiënten kondigde Perl aan dat er weldra een nieuw platform komt. Dat vergt van sommige EMD-producenten wel een aanpassing aan hun software.Voor Xavier Brenez, algemeen directeur van de LOZ is het belangrijk dat bedrijven geresponsabiliseerd worden opdat ze hun werknemers met ziekteverlof beter zouden bijstaan met het oog op werkhervatting. Voor François Perl is het minstens noodzakelijk dat bedrijven aantonen dat ze dat geprobeerd hebben.De meeste arbeidsongeschikte patiënten willen terug aan het werk. "Ze hebben in de eerste plaats nood aan goede begeleiding, zeker niet aan straffen", meent Brenez. "Enquêtes en de literatuur tonen aan dat dit contraproductief is. Om de terugkeer naar de werkvloer zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten HR-diensten en managers vorming krijgen over professionele reïntegratie."Voor de ziekenfondsen is een deeltijdse werkhervatting een duurzame oplossing. "In 2017 kregen 54.526 personen de toelating om het werk deeltijds te hervatten. Essentieel is wel om werknemers én artsen beter te informeren over deze mogelijkheid."Om een professionele reïntegratie te doen slagen is een multidisciplinaire benadering (met kinesitherapeuten, psychologen...) onontbeerlijk. Zo'n reïntegratie moet rekening houden met psychologische problemen gelinkt aan de ziekte en aan de langdurige afwezigheid.Ter herinnering: arbeidsongeschiktheid en invaliditeit kost de overheid 7,6 miljard euro per jaar. In België loopt het aantal invalide werknemers (minstens 13 maanden afwezig, nvdr) op tot 404.657. Het aantal arbeidsongeschikte werknemers (gaande van enkele dagen tot twaalf maanden, nvdr) schommelt rond de 430.000. "We stellen alles in het werk om de invaliditeitsgraad met 20% te verminderen tegen 2022", besloot Xavier Brenez.