...

Naar schatting 7 tot 10% van de patiënten komen niet opdagen bij een afspraak in uw praktijk of in het ziekenhuis. Als arts verliest u dan tijd en inkomen. Maar minister Onkelinx minimaliseert het probleem, ze is niet te vinden voor een algemeen 'wegblijftarief' als schadeloosstelling voor de arts.Dat valt af te leiden uit haar antwoord op een vraag van Louis Ide (N-VA). Senator Ide confronteerde minister Onkelinx met cijfers van de FVIB (Unizo) die wijzen op een stijging van het aantal patiënten die hun afspraak met een zorgverlener niet nakomen. Driekwart van de artsen noteerde recent zo'n toename in de eigen praktijk. Eén op de drie artsen hangt hierover boodschappen op in de wachtkamer en een kleine 20% zou de patiënt zelfs telefonisch herinneren aan een afspraak.De code van plichtenleer laat artsen wel toe om een schadeloosstelling te vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of een verzuimde afspraak. Maar dat betekent allerminst dat een schadevergoeding ook altijd toegekend wordt. Integendeel, er zijn zelfs gevallen bekend van artsen die een schadevergoeding durfden vragen en daarom voor de tuchtcommissie moesten verschijnen.Volgens Louis Ide is die toestand absurd. "Terwijl een advocaat e-mails en telefoons aanrekent, mag een arts niet eens een tegemoetkoming vragen van patiënten die nalaten hun afspraak te annuleren." Hij is voorstander van een algemeen wegblijftarief voor patiënten die zonder redenen afspraken niet nakomen. In Nederland is zo'n 'no-show' tarief algemeen ingeburgerd. Het verhoogt het respect voor de arts en verkort de wachtlijst voor de patiënt. Als de inning van het tarief niet rechtstreeks bij de patiënt kan, dan stelt Ide voor om het geld door de ziekenfondsen te laten terug vorderen. Patiënten responsabiliseren is immers de taak van de mutualiteiten, redeneert hij.Maar bij Onkelinx is Ide aan het verkeerde adres. De meeste patiënten komen hun afspraken wel na, antwoordt ze. "Ik vind dan ook niet dat er voor de uitzonderingssituatie waarin een patiënt zijn afspraak niet nakomt in een bijkomende regel moet worden voorzien." De minister ziet meer heil in een positieve en preventieve benadering van het probleem. Waarom kunnen artsen hun patiënten geen reminder sturen per e-mail of sms bijvoorbeeld? En de ziekenfondsen? Voor hen ziet Onkelinx hier evenmin een taak weggelegd, "aangezien er geen sprake is van zorgverstrekking".