...

De SEL Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven telt acht regio's met eigen platformbijeenkomsten. Het netwerk ggz Leuven-Tervuren omvat onder meer vijf psychiatrische ziekenhuizen, twee ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling, mobiele teams, verzorgingstehuizen, projecten voor beschut wonen, mobiele teams, psychiatrische thuiszorg en verslavingszorg.De overeenkomst is behoorlijk concreet, we gaan er wat dieper op in.De overeenkomst omschrijft de doelstellingen en het engagement van de partners. De doelstellingen zijn onder meer het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt en van de betrokkenheid van familie en mantelzorg, het optimaliseren van de samenwerking en de zorgcontinuïteit. Het uitgangspunt is het biopsychosociaal model. Principieel wordt niemand uitgesloten. Uitgebreide afsprakenEr volgt in de tekst van de overeenkomst een uitgebreid overzicht van de afspraken: hoe de partners uit de ggz zich informeren en geïnformeerd worden over de voorgeschiedenis van de patiënt, en de bestaande thuiszorg. Wat staat er in de verwijsbrief van de huisarts? Hoe krijgen de ggz-partners toegang tot het e-zorgplan, als dat bestaat.De overeenkomst omschrijft verder hoe de ggz-partners de zorg verder afstemmen met de eerste lijn, hoe ze omspringen met de medicatie die de patiënt neemt, enzovoort.De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de opstart van de zorg en, bij voorkeur langs beveiligde elektronische weg, van het verdere verloop en de psychosociale toestand van de patiënt.Met toestemming van de patiënt houdt de huisarts, voor zover nodig, ook de mantelzorg en/of andere betrokken zorg- en hulpverleners op de hoogte van het verloop van het zorgproces. Als bijvoorbeeld de persoon die de mantelzorg op zich neemt op de hoogte is, houdt die de verder betrokken partners op de hoogte. De communicatie met de zorgbemiddelaar verloopt vooral via het e-zorgplan. OntslagBij opname van een patiënt in een ggz-instelling wordt ook onmiddellijk het ontslagmanagement gestart, met bijzondere aandacht voor personen in complexe situaties. De ggz-partners bereiden daarnaast het multidisciplinair zorgoverleg voor (informeren en voorbereiden van de patiënt en de mantelzorg, contact met de overlegorganisator).De overeenkomst regelt niet alleen de opstart van de geestelijke gezondheidszorg maar ook de afronding ervan. Van welke ondersteuning kan de patiënt thuis of in een thuisvervangend milieu gebruik maken? Welke maatregelen zijn nodig en wie zorgt ervoor? Hoe wordt de mantelzorg en de eerste lijn op de hoogte gebracht? Enzovoort. De overeenkomst besteedt uitgebreid aandacht aan het medicatieschema, dat de psychiater langs elektronische weg in orde brengt of aan de patiënt meegeeft. De psychiater zorgt voor de nodige voorschriften, en informeert de huisarts en de apotheker. De huisarts bespreekt het medicatieschema met de patiënt. De apotheker volgt op en begeleidt. OpvolgingDe ggz-partners verbinden zich ertoe optimaal gebruik te maken van het eHealth-platform, van Vitalink en van het e-zorgplan.Er worden verschillende lokale en één overkoepelende begeleidingscommissie opgericht, met telkens één duidelijke 'contactpersoon'. Die is het aanspreekpunt en stelt ook de agenda op. De begeleidingscommissies behandelen structurele knelpunten, maken multidisciplinaire afspraken en volgen ze op, en implimenteren verbeterprojecten.De begeleidingscommissies evalueren jaarlijks de overeenkomst. In 2004 sloot de SEL GOAL ook al een overeenkomst af met de ziekenhuizen uit het hele arrondissement Leuven. Dat was ook met een duidelijke opvolgstructuur. Er ontstaat zo een breed overlegplatform tussen de partners uit de eerste lijn, de ambulante en residentiële ggz, en de ziekenhuizen.De volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.