...

De audit bevat een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse. Voor de kwantitieve analyse nam het consultatiebureau Möbius vooral de financiële rapporten en activiteitenverslagen van de wachtposten onder de loep.Voor de kwalitatieve analyse werd een bevraging georganiseerd, interviews afgenomen, focusgroepen gehouden, ... We gaan hier maar even in op de kwalitatieve analyse: men wil vanuit de vaststellingen tot een verbetering van de situatie komen.Algemene kostenDe audit analyseert eerst de algemene kosten van de wachtposten. Verplaatsingskosten (32%), onthaal (23%), coördinatie (12%), huisvesting (7%) en administratie (6%) maken het gros (80%) uit van de werkingskosten.De grote variatie tussen de wachtposten lijkt vooral op historische gronden verklaarbaar. Er is een matig verband tussen het aantal interacties (raadplegingen plus huisbezoeken) en de werkingskosten.Er is nauwelijks een verband tussen de werkingskosten en het aantal inwoners in het gebied van de wachtpost, met de bevolkingsdichtheid of met de grote van het gebied.Een consultatie in een wachtpost kost 24,86 euro. In een wachtpost met minder dan 5.000 interacties per jaar bedraagt de gemiddelde (werkings)kost per patiëntencontact zelfs 40,30 euro. Maar de gemiddelde (werkings)kost per patiënt daalt tot 18,63 euro bij meer dan 5.000 interacties per jaar en tot 18,35 euro bij meer dan 10.000 interacties.TransportOok de kost van een huisbezoek hangt samen met het volume. Maar de verpWe moeten hier wel aan toevoegen dat de optie met chauffeur niet voor het gemak van de huisarts wordt gekozen: het gaat hier om een veiligheidsmaatregel.SchaalvoordeelDe kosten voor onthaal, coördinatie en administratie liggen globaal hoger in wachtposten met meer patiëntencontacten - maar de kost per patiëntencontact ligt er wel duidelijk lager. Er is een belangrijk schaalvoordeel, stelt de audit vast.Wachtposten die het gebouw tijdens de week doorverhuren, besparen gemiddeld 34% van de 'huurkosten'. Nachtelijke urenDe meeste wachtposten blijven 's nachs open. Tegenover 24 posten die 's nachts de deuren sluiten zijn er 42 die vrijwel de hele tijd open zijn. Zes wachtposten beginnen pas zaterdagochtend maar blijven de rest van het weekend open.Maar het aantal nachtelijke consultaties en huisbezoeken ligt laag. De cijfers daarover zijn gebaseerd op 21 wachtposten die voldoende precies het tijdstip van interacties noteerden.Of een wachtpost 's nachts open speelt een grote rol in werkingskosten. Maar een nachtelijk huisbezoek kan wel heel belangrijk zijn, bleek uit de kwalitatieve analyse, en kan bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt uit een rusthuis naar het ziekenhuis wordt overgebracht.Effectieve gebruikWat het effectieve gebruik in het algemeen betreft, boeken wachtposten sterk uiteenlopende resultaten: 36% van de wachposten heeft dagelijks meer dan 100 patiëntencontacten per 100.000 inwoners. De mediaan is 89 patiëntencontacten.Dat er een spoed dicht in de buurt van een wachtpost ligt, heeft een invloed op het aantal patiëntencontacten maar die is niet doorslaggevend.Alternatief scenario?Met een simulatiemodel wil de audit de kost van alternatieve scenario's berekenen. De bedoeling van de audit is de werking van wachtposten te rationaliseren en tot een meer top-down-sturing te komen.In de kwalitatieve analyse legt de audit er de nadruk op dat schaalvergroting door meer 'synergie' tussen de wachtposten de werkingskosten kan drukken. De audit heeft het over groepering van de wachtposten tijdens de nachtelijke uren, regionale coördinatoren, raamcontracten voor het vervoer,voor de software,...Maar artsen wijzen ook op het belang van het invoeren van een (telefonische); triage.