...

Onder meer werd de knoop doorgehakt over de verdeling van de 15 interventionele 'stroke units' tussen de verschillende gewesten - wat een bekrachtiging inhoudt van de al bekende cijfers: zeven stroke units in Vlaanderen, vijf in Wallonië en drie in het Brussels Gewest. Of Vlaanderen ook één van de centra in Brussel mag erkennen zoals minister Vandeurzen min of meer in het vooruitzicht stelde in de WVG-commissie van het Vlaamse Parlement, is niet duidelijk uit de mededeling. De teksten van de protocolakkoorden zijn nog niet publiek gemaakt.Ook over de verdeling van de 18 extra MRI-toestellen die de deelstaten mogen erkennen, is er iets meer duidelijkheid: de helft daarvan (negen extra toestellen) mogen op Vlaams grondgebied komen, zeven in Wallonië en twee in Brussel.De IMC werkte een gemeenschappelijke visie uit tussen de verschillende overheden op federaal niveau en in de deelstaten over case management. Een case manager wordt ingeschakeld wanneer het zorgteam rond een patiënt met complexe hulpvraag, en de zorgcoördinator die daarbinnen is aangesteld, niet volstaan om de benodigde ondersteuning tot stand te brengen.De gemeenschappelijke visietekst preciseert in welke situatie en onder welke voorwaarden de inschakeling van een case manager nodig is, en welke opdrachten die vervult.De IMC keurde samen met de minister van Justitie een aantal strategische keuzes goed voor de penitentiaire gezondheidszorg. Gezondheidszorg in de gevangenissen moet gelijkwaardig zijn en blijven instaan voor continuïteit, moet onafhankelijk zijn van de gevangenisdirectie en van Justitie, en moet zoveel mogelijk ingebed zijn in het bredere gezondheidsbeleid. Over deze principes werd al eerder eensgezindheid bereikt.Verschillende werkgroepen (voor eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg, geestelijke gezondheidszorg,...) werkten op deze basis verder, en na de goedkeuring van de strategische oriëntatie kregen ze nu de opdracht concrete voorstellen uit te werken.Binnen het IMC-preventieprotocol is overeengekomen om ervoor te zorgen dat het registreren van het resultaat van coloscopieën gemeengoed wordt. De interpretatieregels van de nomenclatuur zullen dit opleggen, zonder verhoging van de tarieven. Een technische werkgroep moet nu nog een concreet voorstel formuleren over een nationaal coloscopieregister.Er komt een co-financiering van twee e-gezondheidsprojecten: het creëren van testcentra voor de validatie van software, en een periodieke studie over de stand van zaken binnen e-gezondheid.Verder werd een akkoord bereikt over de nog af te werken onderdelen van de zesde staatshervorming, en kwam er een stand van zaken over: Eind januari weigerden de betrokken ministers van de Franstalige Gemeenschap een protocolakkoord te ondertekenen over de contingentering van de artsen, en het invoeren van een efficiënte filter. Over dit protocol zwijgt de mededeling op de website van Volksgezondheid in alle talen.