...

Twee verenigingen van Brusselse private ziekenhuizen dienden in september 2005 klacht in bij de Europese Commissie. Ze vonden dat de vijf Iris-ziekenhuizen -samen goed voor 2.425 van de circa 7.260 bedden in algemene en universitaire instellingen in het Brussels hoofdstedelijk gewest- onrechtmatig staatssteun ontvingen. Zes gemeenten staken namelijk centen toe om financiële tekorten te compenseren veroorzaakt door het verstrekken van diensten van "algemeen economisch belang" (gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening). Private ziekenhuizen ontvangen die steun niet. Enkel tekortenEen eerste onderzoek leert de Commissie dat de openbare Iris-ziekenhuizen inderdaad aanvullende verplichtingen hebben bovenop de minimumvereisten waaraan alle ziekenhuizen moeten voldoen. Onder andere worden ze geacht alle patiënten in alle omstandigheden te behandelen. En dit ongeacht of de patiënt al dan niet kan betalen. Om die extra uitgaven te compenseren volstaan de reguliere financieringsbronnen waarop private en openbare ziekenhuizen beroep kunnen doen niet. En dus bouwden de openbare ziekenhuizen gaandeweg deficits op. Door die tekorten bij te passen, zorgen de gemeenten ervoor dat de Iris-ziekenhuizen aan hun openbare verplichtingen blijven voldoen. En de zes gemeenten, benadrukt de Europese Commissie, passen inderdaad enkel de tekorten bij. Niets minder maar ook niets meer. En dus is de praktijk in overeenstemming met de EU-regels in verband met staatssteun, vonniste de Commissie die de klacht al in oktober 2009 verwierp. Dat was echter buiten de waard, in casu één van de klagers, gerekend, die beroep aantekende. Daarop verklaarde het gerecht de beschikking in november 2012 nietig. Het 'diepgaand onderzoek' van de Commissie dat daarop volgde, bevestigt nu het eerste vonnis. Overigens is het voor het eerst dat de Commissie in de ziekenhuissector tot een eindbesluit komt na zulk een 'diepgaand onderzoek.'