...

De ondertekenaars vragen aan de meerderheidspartijen in de regering Di Rupo om het ontwerp-KB weer in te trekken dat de quota afschaft voor huisartsen, spoedartsen, (kinder- en jeugd)psychiaters en geriaters. Ze vinden de maatregel van minister Onkelinx onrechtvaardig.De Vlaamse Gemeenschap heeft de instroom van artsen op een efficiënte manier beperkt met een ingangsexamen, terwijl de Franstalige partijen jaren lang bleven aarzelen. Aan Franstalige kant is daardoor een surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen ontstaan, dat Onkelinx nu met één pennentrek regulariseert. "Dat houdt een fundamenteel onrechtvaardige behandeling in voor duizenden Vlaamse jongeren die hun droom om arts te worden niet konden waarmaken."Huisartsgeneeskunde wordt 'afdankertje'Door het opheffen van de contingentering valt ook de wettelijke basis voor het ingangsexamen weg en dat is voor de Vlaamse universiteiten een logistieke nachtmerrie. Faculteiten geneeskunde zullen in het eerste jaar excessief hoge studentenaantallen moeten opvangen. Dat brengt de kwaliteit van de opleiding in gevaar en betekent ook een meerkost voor de belastingbetaler.De afschaffing van de contingentering heeft bovendien als kwalijk neveneffect dat een volwaardige richting als huisartsgeneeskunde een "afdankertje" wordt, waar studenten alleen voor zullen kiezen als ze in andere richtingen geweigerd worden.Kadaster nodigDe ondertekenaars wijzen tot slot op de nood aan een medisch kadaster dat het artsenaantal, hun activiteit en spreiding correct in beeld brengt. Alleen met een kadaster kan men het aanbod van studenten afstemmen op de reële medische nood, zo luidt het.De petitietekst is ondertekend door de rectoren en decanen geneeskunde van alle Vlaamse universiteiten. De actie krijgt ook de steun van de geneeskundestudenten, de artsensyndicaten en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.