...

De collectieve overeenkomst van december vorig jaar legt een aantal bepalingen vast die de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 aanvullen of wijzigen. In die cao heeft de NPCGZ, met vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen, en artsen in opleiding, de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vastgelegd die in de opleidingsovereenkomsten met artsen- specialisten in opleiding moeten worden opgenomen.Destijds werd afgesproken om de cao na twee jaar te evalueren - in 2023 dus. In die periode kwamen aan de kant van aso's een aantal bijkomende eisen aan de oppervlakte met het oog op een betere sociale bescherming. De tekst van het akkoord behandelt een 12-tal punten. Belangrijke maatregelen zijn onder meer: Daarnaast krijgen aso's twee extra vakantiedagen, en worden vakantiedagen uitbetaald die op het einde van een stageperiode niet konden worden opgenomen. Tot slot luidt een van de afspraken dat de ondertekenaars gedurende vier jaar geen nieuwe financiële eisen stellen of andere aanpassingen vragen aan de collectieve overeenkomst. UitzonderingenDe goedkeuring door de ministerraad maakt de collectieve overeenkomst algemeen bindend vanaf 1 april 2024. De bepalingen gaan met andere woorden in vanaf die datum met uitzondering van enkele punten in het akkoord. Zo werd de basisvergoeding reeds geïndexeerd in januari, en gaat de maatregel waarbij de jaren van een wetenschappelijk traject meetellen in de berekening van het basisloon in vanaf de start van het academiejaar 2023-2024.