...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen had het maandag nog uitgebreid over de tekst voor de 'new deal' - de derde weg voor de huisartsen. "De tekst die we de week daarvoor hadden gekregen werd nog op een aantal punten aangepast", meldt dokter Van Giel. "De wijze waarop bedragen worden geïndexeerd is verduidelijkt. En er is een regeling opgenomen voor startende huisartsen."Begeleiding"Het simulatietool waarmee huisartsen kunnen testen wat de nieuwe financiering zou betekenen voor hun praktijk, zal worden uitgetest op een aantal werkelijke huisartsenpraktijken. Het resultaat wordt dan vergeleken met de huidige financiering in het prestatiemodel of het forfaitaire model. De precieze bedragen voor capitatie en dergelijke kunnen dan eventueel misschien nog wat worden bijgestuurd voordat de tekst naar het Verzekeringscomité gaat.""Het is ook belangrijk dat ziekenfondsen de gegevens over GMD-patiënten op een meer transparante manier zullen communiceren aan de huisartsen.""We hebben ook aangedrongen op begeleiding van de praktijken die in het nieuwe model stappen. Uiteindelijk gaat het vooral over het aanpassen van de praktijkorganisatie - het delegeren van taken naar een praktijkverpleegkundige, bijvoorbeeld."Ereloonsupplementen"Ik heb begrepen dat nog een tweetal zaken zullen worden uitgeklaard ", stelt dokter Michel Creemers (ASGB/Kartel). "De vraag was in hoeverre artsen die niet of slechts partieel geconventioneerd zijn supplementen kunnen vragen." Er was een voorstel dat ze alleen supplementen zouden kunnen vragen aan zogenaamde 'passanten' (patiënten zonder een GMD die toevallig eens op de raadpleging komen). Een tweede voorstel dat ze ook wel supplementen kunnen vragen aan hun GMD-patiënten - met een maximum van 25%. En een derde voorstel waar geen plafond werd gezet op de supplementen. aan passanten of GMD-patiënten?"ASGB/Kartel geeft voorkeur aan een van de twee laatste scenario's. In de tekst was dat nog niet gespecifieerd. Ik heb begrepen dat daar maandag 3 juli nog meer klaarheid zou over komen.""Meer helderheid verwachten we ook over het remgeld dat wordt gevraagd bij huisbezoeken. Een huisbezoek zou in de new deal 27 euro kosten - waarvan de patiënt 8 euro betaalt. In het prestatiemodel kost een huisbezoek 42 euro, met 16 euro remgeld. Er wordt gesteld dat de patiënt niet meer dan 25% van het honorarium zelf zou mogen betalen - maar daar zit je met 16 euro wel al over."Volgens Van Giel komt er over ereloonsupplementen in ambulante praktijken later nog een aparte, algemene discussie in de Nationale Commissie. "Ik denk dat dat deel zal uitmaken van het volgende akkoord artsen-ziekenfondsen. De punten van discussie over de ereloonsupplementen in de new deal wegen voor ons niet zwaar genoeg. We willen het akkoord over de new deal zeker niet tegenhouden op dit punt."23 miljoenDe 23 miljoen euro die minister Frank Vandenbroucke had gereserveerd voor de praktijken die tot de new deal toetreden, zullen vooral gaan naar premies voor het tewerkstellen van een praktijkverpleegkundige (en onder bepaalde voorwaarden ook een praktijkmanager). Dat wordt door ASGB/Kartel ervaren als het bevoordelen van de praktijken in de new deal. "Ook wij werken met een praktijkverpleegkundige in onze groepspraktijk - we zouden deze premie goed kunnen gebruiken", zegt dr. Creemers. "Waarom moet de new deal een extra voordelige regeling krijgen? Lost de new deal het probleem op van het tekort aan huisartsen, of de slechte spreiding van huisartsenpraktijken? Biedt ze een oplossing voor administratieve rompslomp? Het lijkt me dat deze problemen ook met de new deal blijven bestaan. We hadden liever gehad dat de 23 miljoen euro naar praktijkondersteuning zou zijn gegaan voor alle huisartsen.""Wanneer ik hoor dat op korte termijn 50.000 nieuwe krachten moeten gevonden worden in de zorg, vooral dan verpleegkundigen en zorgkundigen, vraag ik mij overigens af of je nog veel praktijkverpleegkundigen voor huisartsen zult kunnen vinden", geeft hij nog als opmerking mee. In het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen is ook nog 16,5 miljoen euro opzij gezet voor de praktijkondersteuning van huisartsen in alle praktijkmodellen. Over de besteding van dat bedrag zal het maandag 3 juli in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen gaan.Zelfstandige verpleegkundigen Volgens dokter Jos Vanhoof (Bvas) komt er geen beperking op de ereloonsupplementen die niet-geconventioneerde artsen in de new deal kunnen vragen. "Wat we nog verkregen hebben is dat de bedragen voor de capitatie en de premies voor de praktijkverpleegkundigen en de praktijkondersteuning worden geïndexeerd.""Verder hebben we het mogelijk gemaakt dat ook zelfstandige praktijkverpleegkundigen een contract kunnen krijgen om een bepaald aantal uren in de huisartsenpraktijk te presteren - naast hun andere zelfstandige activiteit. Startende huisartsen kunnen een premie krijgen van iets meer dan 4.000 euro."Dokter Vanhoof benadrukt ook het belang van begeleiding door het Riziv. "De new deal is een opt-in. Praktijken kunnen tot de new deal toetreden als ze dat willen. Na drie jaar komt er een evaluatie. Ik heb begrepen dat er gemikt wordt op een 150 new-dealpraktijken.""Bvas is altijd voorstander geweest van een prestatiebetaling. We willen niet dat in de new deal de prikkel om genoeg prestaties te blijven leveren zou wegvallen. We hebben er daarom nog voor gepleit om de permanentietoeslag (101113) buiten de capitatie te houden - om huisartsen in de new deal er blijven toe aan te zetten ook na 18 u. nog consultaties te blijven doen", vult Vanhoof nog aan.