...

Gaat u er even goed bijzitten. Een bekwame helper wordt gedefinieerd als 'de persoon die, in het kader van een beroep of een vrijwilligersactiviteit, uitgeoefend buiten een zorgvoorziening, gehouden is een patiënt te verzorgen en die, volgens een door een arts, een verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of een basisverpleegkundige opgestelde procedure of zorgplan, van deze laatste de toelating krijgt om, in het kader van hulp bij het dagelijks leven, bij deze welbepaalde patiënt één of meer in technische verpleegkundige verstrekkingen uit te oefenen'.Een document, een toelating en een toestemming...De toelating waarvan sprake in de definitie moet blijken uit een document. Daarin wordt ook de identiteit van de patiënt vermeld. Indien de bekwame helper de verstrekking enkel mag verrichten na het volgen van een opleiding moet ook diens identiteit worden vermeld. In dit document worden ook de toegelaten technische verstrekking(en) vermeld, de duur van de toelating, de eventuele bijkomende voorwaarden en waarschuwingscriteria die door de arts of de verpleegkundige gesteld worden voor het uitoefenen ervan. Ook te vermelden: de concrete modaliteiten van het overleg tussen de bekwame helper en de arts en de verpleegkundige die de toelating heeft gegeven. In de memorie van toelichting wordt de volgende uitleg gegeven bij de 'waarschuwingscriteria': 'dit zijn waarden of waarnemingen die afwijken van een normale situatie, die de aandacht moeten trekken van de bekwame helper (zoals: een bloeddrukwaarde, een bloedsuikerwaarde, een huidskleur, enz.).Indien een of meerdere van deze waarschuwingscriteria zijn vervuld, moet de bekwame helper de arts, de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of de basisverpleegkundige hierover zo snel mogelijk inlichten'. Bovendien is de schriftelijke toestemming van de patiënt of diens vertegenwoordiger vereist. Hoofdstuk 2 van het KB van 29 februari bestaat uit drie afdelingen. Afdeling 1 bevat de uitvoerige lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper. Afdeling 2 bepaalt de voorwaarden voor de uitoefening van de toegestane technische verpleegkundige verstrekkingen en afdeling 3 de vereiste opleidingsvoorwaarden voor die toelating om die verstrekkingen uit te voeren.