...

Amper drie maanden nadat de medicomut, na lange en moeilijke onderhandelingen, een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen bereikte, wil minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx de sector nog eens 166 miljoen euro extra laten besparen. Uiteraard valt dat niet meteen in goede aarde bij de betrokkenen, maar het is vooral de manier waarop de minister die bezuinigingen wil bekomen die tegen de borst stuit. "Dictatoriaal", zo benoemde Bvas-voorzitter Marc Moens de houding van Onkelinx op onze site. Zijn syndicaat dreigde dan ook al met ziekenhuisstakingen. Het ASGB wil het niet meteen zover drijven, maar dan moet er wel dringend overlegd worden. Om te beginnen maandag aanstaande, tijdens de volgende medicomut.Vooral de voorgestelde hervorming van de ziekenhuisfinanciering wekt verbazing op bij het ASGB. Natuurlijk bestaan er artsen die de hen toegekende middelen verkeerd aanwenden - uit onwetendheid dan wel uit winstbejag - klinkt het, al gaat dat om niet meer dan een kleine groep. En die niet te verantwoorden variabiliteit moet ook teruggedrongen worden. Maar dan via een verstandig uitgewerkte forfaitarisering van een beperkt aantal verstrekkingen en een doordachte uitbreiding van het systeem van de referentiebedragen, en niet door elk jaar "blinde lineaire besparingen" door te voeren die alle artsen treffen.'Natte droom'De voorstellen die nu op tafel liggen, namelijk de opname van de honoraria van zelfstandig werkende artsen in het ziekenhuisbudget en een all-in financiering per pathologie, veegt het Algemeen Syndicaat resoluut van tafel. "Zo'n scenario is de natte droom van ziekenhuisbeheerders", stelt dokter Hueting. "Zij kunnen dan hun administratief en middenkader nóg meer uitbreiden, extra inzetten op prestigeprojecten, hogere en meer managementbonussen uitkeren, ... Terwijl artsen jaarlijks zullen moeten schooien naar het overschot."Ook voor patiënten kunnen deze maatregelen nare gevolgen hebben. "Voor een aantal van hen zal dit leiden tot onderbehandeling, anderen zullen dan weer doorverwezen worden omdat hun zorgkost de afgesproken financiering per pathologie overschrijdt."Dat dergelijke maatregelen nu op tafel liggen, getuigt dan ook van een ongelofelijke naïviteit, aldus het artsensyndicaat. "Met de nieuwe ICD-10 zal het aantal codes stijgen tot 68.069. Hoe kan je voor al die pathologieën, met hun verschillende graad van ernst, een correct forfaitair honorarium berekenen? De FOD Volksgezondheid kan nu al geen performante en geloofwaardige controle uitoefenen op de pathologieregistratie..."Klinische biologieTot slot wordt ook het voorstel om de honoraria voor de klinisch biologen te verlagen met de grond gelijkgemaakt. "Niet de labs zijn verantwoordelijk voor eventueel overgebruik, wel de voorschrijvers", stipt Hueting aan. "De ziekenhuizen hebben de budgetten voor klinische biologie trouwens grotendeels onder controle, via de moeilijk te omzeilen forfaitarisering per dag en per opname. In de ambulante sector daarentegen moet die forfaitarisering beter uitgewerkt worden. Daarnaast is er nood aan een systeem waarbij alle behandelende artsen kunnen zien welke onderzoeken hun patiënt recent al hebben ondergaan, om overbodige herhalingen te voorkomen."