...

Het belangrijke punt van discussie was de besteding van de indexmassa. Er komt een lineaire indexatie van de artsenhonoraria met 6,05% - er wordt geen index selectief afgehouden van bepaalde groepen van prestaties om andere te kunnen opwaarderen, of nieuwe zaken te realiseren.Met bedragen die buiten de indexmassa nog beschikbaar zijn kunnen toch een aantal opwaarderingen en nieuwe maatregelen worden uitgevoerd of gepland: het bedrag uit de maatregelen voor doelgerichte zorg uit 2023 dat teruggaat naar de medische sector, onder meer, en een deel van de besparing in klinische biologie die terugvloeit naar de artsenhonoraria. Dat laatste dan zonder de 24 miljoen euro die al werd gereserveerd voor de New Deal voor huisartsen.De Nationale Commissie zou in de loop van 2024 voor nog eens 25 miljoen maatregelen doelgerichte zorg uitwerken, waarvan de opbrengst helemaal terug naar de sector van de artsenhonoraria vloeit.UitgesteldDe BVAS klopt zich op de borst dat het de discussie over het supplementenverbod bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming in haar voordeel heeft kunnen beslechten.Zo gaat het verbod op ereloonsupplementen in de ambulante zorg voor patiënten met een gering inkomen pas in 2025 in werking en niet vanaf januari 2024 zoals minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke eerder had aangekondigd.Het zou dan maar gaan om één miljoen landgenoten met zeer beperkte inkomsten die ook het statuut van chronisch zieke patiënt hebben, verduidelijkt de BVAS. Een inkomensonderzoek van de ziekenfondsen moet de patiënten die in aanmerking komen identificeren.Niet-terugbetaalde prestaties vallen bovendien uit het verbod op supplementen.In de loop van 2025 volgt een evaluatie van de budgettaire gevolgen en de zorgimpact. Om de gedeconventioneerde artsen te compenseren is een bedrag van 10 miljoen euro ingeschreven, zo deelt de Bvas nog mee.ShiftASGB/Kartel toont zich blij dat het met dit akkoord "een aanzienlijk deel" van zijn verkiezingsprogramma heeft kunnen realiseren. Zo ziet het syndicaat in de besteding van middelen onder meer een shift naar disciplines die voor hen "erg belangrijk" zijn - dat zijn specialismen die aan een opwaardering toe zijn. Ook claimt dit syndicaat voor de huisartsen heel wat in de wacht te hebben gesleept.ASGB verzette zich dit keer niet tegen een lineaire toepassing van de index - nochtans vooral een actiepunt voor de Bvas.UpdateDe reactie van AADM op het akkoord kunnen we nog net in deze nieuwsbrief meegeven. Hoewel het voorstander is van een selectieve toepassing van de index, zegt het toch tevreden te zijn met het bereikte resultaat. Voor de huisartsen zitten er zeker positieve zaken in dit akkoord, zoals de praktijkondesteuning, de verhoging van het GMD-honorarium voor bepaalde groepen en de maatregelen voor palliatieve zorg (zie verder). Vanaf 1 januari 2024 zal het honorarium voor een raadpleging bij een geaccrediteerd huisarts 31,98 euro bedragen.Ook over het bereikte compromis over het verbod op supplementen bij kwetsbare patienten uit AADM zijn tevredenheid.Bepalingen voor huisartsen uit het akkoord:Bepalingen voor specialisten uit het akkoord:Voor artsen in opleiding is er een extra budget van 9 miljoen euro. Voor de aanpassing van de collectieve overeenkomst voor de aso's krijgen de ziekenhuizen 6,8 miljoen euro om de meerkosten te dekken. Om haio's aan te moedigen hun opleiding te plannen in een gebied met een aanzienlijk huisartsentekort (stedelijk of ruraal) is een kleine 2,3 miljoen euro beschikbaar.Het sociaal statuut voor artsen die toetreden tot het akkoord bedraagt 5.881,81 euro. Voor artsen die maar gedeeltelijk toetreden tot het akkoord - of die alleen de verlaagde activiteitsdrempel voor hun specialisme behalen - bedraagt het sociale voordeel nog 2.774,59 euro.Artsen in opleiding krijgen voor hun sociaal statuut van het Riziv 7.916,68 euro.