...

Dat is een van de opvallendste conclusies uit een rapport van Cebam en EBPracticeNet. In augustus 2023 organiseerden beide instanties gesprekken met zorgverleners en/of huisartsen om het gebruik van het zorgtraject te evalueren.Pro memorie: om de behandeling van aanhoudende klachten na covid-19 in de eerste lijn te vergemakkelijken startte het Riziv op 1 juli 2022 met de terugbetaling van prestaties binnen een 'zorgtraject long-covid'. Basis van het zorgtraject is de multidisciplinaire richtlijn 'opvolging en revalidatie van patiënten met aanhoudende klachten na covid-19', ontwikkeld onder impuls van het federaal EBP-netwerk. In januari 2023 bleek echter slechts 500-tal patiënten een zorgtraject long-covid te volgen of hebben gevolgd. De verwachting was dat het zou gaan over een 13.000-tal patiënten. Een teken aan de wand...KinesitherapeutAan de hand van focusgroepen en LOKs concluderen de auteurs dat het zorgtraject long-covid in de eerste lijn zeer beperkt geïmplementeerd werd. Recente cijfers van december 2023 bevestigen dit: zo is het zorgtraject iets meer dan 1.000 keer opgestart door een huisarts bij een individuele patiënt. Slechts 90 patiënten werden multidisciplinair gevolgd. Voor 40 patiënten werd een teamoverleg georganiseerd waarbij de huisarts aanwezig was. De meeste patiënten (229) werden opgevolgd bij een kinesitherapeut. Daarnaast werd vooral diëtiek en ergotherapie gegeven aan een post-covid-patiënt.De redenen voor de beperkte toepassing zijn velerlei; wat huisartsen betreft is de meest opvallende conclusie dat acht op de tien huisartsen een jaar na de opstart (de focusgroepen en LOK's werden in augustus 2023 georganiseerd, nvdr) niet afwisten van het bestaan van het zorgtraject long-covid. De communicatiekanalen voor huisartsen bereikten minder dan 10% van de doelgroep. Mogelijk speelde covid-19-moeheid een rol waardoor berichten niet geopend of gelezen werden, opperen de auteurs. Weinig long-covidpatiëntenEen andere belangrijke verklaring is volgens de onderzoekers dat huisartsen aangeven dat ze relatief weinig long-covid-patiënten zien. Zo konden de meeste huisartsen in het onderzoek zich slechts een of twee patiënten voorstellen die in aanmerking zouden komen voor het zorgtraject. Dit staat in schril contrast met cijfers in wetenschappelijke tijdschriften. Een contradictie die om verder onderzoek vraagt, stellen de auteurs.Voorts noemden de deelnemende huisartsen de aanmeldingsprocedure voor het zorgtraject te ingewikkeld. 'Waarom wordt er voor elk zorgtraject een andere administratieve formule uitgewerkt?', klinkt het. Een automatisatie van de aanmelding via een eForm lijkt volgens de huisartsen veel efficiënter en tijdbesparender. Ze stelden zich ook de vraag wat er gebeurt na aanmelding/doorverwijzing - ze krijgen namelijk geen feedback. Daardoor lijkt de huidige prodecure een zwarte doos, aldus de huisartsen.Samenwerking met tweede lijnAndere conclusies die uit de focusgroepen en LOKs naar voren kwamen en mogelijke verklaringen zijn voor de beperkte toepassing van het zorgtraject:dossier (EMD). Er was daardoor ook geen Query mogelijk om in het dossier geschikte patiënten op te sporen.En nu?Hoe moet het verder met de zorg voor long-COVID-19-patiënten? Op zijn website meldt het Riziv dat de terugbetaling via de overeenkomst wordt verdergezet, deze loopt nog tot eind juni 2024. "Zelfs al is de uptake van het zorgtraject relatief beperkt, het komt toch tegemoet aan een zekere patiëntenvraag en die zorgnood kan niet genegeerd worden", klinkt het.Op korte termijn (uiterlijk tegen 30 juni 2024) wordt het zorgtraject wel bijgestuurd. Het multidisciplinair overleg dat in de huidige overeenkomst strikt geregeld wordt, zal versoepeld en vereenvoudigd worden. De toegang van de patiënten inzake kinesitherapeutische, psychologische, neurocognitieve en ergotherapeutische ondersteuning wordt behouden.Op zijn beurt gaat het Riziv een bijkomende communicatie-inspanning doen en informatie over het zorgtraject aan de zorgverleners bezorgen.