...

De adviezen gaan over uiteenlopende aspecten van een goed praktijkmanagement: een efficiënt stockbeheer, veiligheid, communicatie, het toegankelijk maken van de praktijk, interne afspraken, het beheer van medische gegevens,... De 80 adviezen zijn gegroepeerd in 27 topics - met beknopte, behapbare teksten, en een selectie van Nederlandstalige en internationale bronnen of referentieteksten.Breed afgetoetst"Een zestal huisartsen zijn in december 2019 begonnen met een literatuurstudie over kwaliteit in de eerstelijnspraktijken. Ze hebben op grond daarvan de verschillende secties, modules en thema's bepaald - de 80 adviezen geselecteerd", legt Jo Van Hoof van Domus Medica uit. "Dat is breed afgetoetst. Een 'coachingteam' met ervaren huisartsen, hoogleraars en anderen die met kwaliteit van de huisartsgeneeskunde bezig zijn, heeft zich over deze voorstellen gebogen. De academische centra, het ICHO en het Vlaams Patiëntenplatform zijn op die manier bij het project betrokken. In april en mei van vorig jaar hebben we deze adviezen ook afgetoetst in vijf LOK-groepen. We vroegen aan de huisartsen of ze dit bruikbaar en volledig vonden, wat voor tools ze verder wenselijk vonden. Ook de expertgroepen van de expertisedomeinen 'Kwaliteit en Vorming' en 'Praktijkorganisatie' van Domus Medica screenden de adviezen binnen hun aandachtsgebied.", vertelt Van Hoof, zelf overigens de verantwoordelijke voor het expertisedomein Kwaliteit en Vorming.PandemieDe adviezen staan al online op de website van Domus Medica sinds september 2021 en werden een eerste keer gepresenteerd op het Huisartsensymposium van 6 oktober. Maar in de periode die daarop volgde overspoelde de vierde covidgolf met de delta-variant de eerste lijn. "Een pandemiecrisis leek niet het juiste moment om te gaan focussen op algemene verbeteringen van de praktijk. Toch is dit een belangrijke topic. We willen het nu ook niet langer laten liggen", zegt Jo Van Hoof. "Daarom dat we het deze week officieel nog eens willen lanceren en in de kijker plaatsen."De pandemie gooide soms roet in het eten, maar gaf anderzijds het ontwikkelingsproces een flinke boost. De knelpunten die huisartsen ervoeren onderstreepten de behoefte aan goede praktijkrichtlijnen en duidelijke afspraken. "We hebben nu een sterke vertrekbasis", verzekert Jo Van Hoof. "Maar de bedoeling is uiteraard om dit te blijven bijwerken en om de scope eventueel nog uit te breiden."Instrumenten"Domus Medica draagt met dit project een visie uit over de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. De teksten en de adviezen zijn vrij toegankelijk voor iedereen - leden en niet-leden. De ontwikkeling van bijkomende instrumenten vraagt verder een investering van middelen en tijd. We stellen deze alleen ter beschikking van onze (betalende) leden.""Een voorbeeld is een instrument voor risicoanalyse. Heel wat onderdelen zijn zeer toegankelijk en duidelijk. Men kan er meteen mee aan de slag. Maar bij een analyse van de klachten en incidentenmeldingen door de zorggebruikers kan het soms helpen als je daarbij een uitgewerkt protocol volgt. Dat tool zijn we aan het uitwerken maar zullen we alleen aanbieden aan onze leden."De bedoeling is uiteraard dat huisartsenpraktijken met de adviezen aan de slag gaan door verbeterprojecten op te zetten - volgens de eigen behoeften en prioriteiten in de vorm van een meerjarenplan. Van Hoof: "Om daarbij te helpen hebben we tevens een checklist opgesteld - samen met de aanzet tot een actieplan. Maar dat instrument is ook alleen voor leden toegankelijk." "Een Permante Commissie gaat nu praktijken bevragen over de implementatie van de adviezen. Nu we met deze teksten een solide theoretische basis hebben, vragen we ook feedback vanuit de beroepsgroep - voorbeelden van hoe huisartsen de adviezen omzetten naar hun dagelijkse praktijk. Die praktijkvoorbeelden zullen we dan online zetten, zodat ook anderen daar weer mee aan de slag kunnen." Domus Medica hoopt op een ruime input, zodat alle praktijkvormen aan bod komen.Verbreding"We zullen daarnaast verder samenwerken met onder meer de academische centra voor huisartsgeneeskunde om de adviezen uit te werken tot een breed gedragen praktijknorm die als kader kan dienen voor verdere ondersteuning van praktijken, vanuit diverse hoeken. We volgen daarnaast op welke kwaliteitsindicatoren het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg voor onze sector ontwikkelt, om daarbij ook weer ondersteuning te kunnen bieden. We streven naar een wisselwerking met het VIKZ, waarbij wij ook aangeven welke behoeften we bij de huisartsenpraktijken vaststellen zodat zij daarop beter kunnen inspelen.""We reiken ook de hand naar andere wetenschappelijke verenigingen. Samen met de SSMG hopen we dit kader voor een werking rond kwaliteit te kunnen ontplooien voor heel België. Daarnaast staan we ook open voor samenwerking met verenigingen van artsen-specialisten om samen met hen te komen tot een meer generiek sjabloon voor kwaliteitsvolle praktijkvoering."Klik hier om de adviezen op de website van Domus Medica te bekijken.