...

Om dat te onderzoeken werd een prospectieve observationele studie opgezet in 11 Britse ziekenhuizen bij 133 gehospitaliseerde volwassenen met griep, bevestigd door PCR. Bij 30% van deze patiënten werd een voorgeschiedenis van astma genoteerd. Dat waren vaker vrouwen (70% versus 38,7%; p=0,0012), patiënten hadden minder vaak mechanische ventilatie nodig (15% versus 37,6%; p=0,0338) en verbleven minder lang in het ziekenhuis (gemiddeld 8,3 versus 15,3 dagen, p=0,0333), in vergelijking met griephospitalisaties zonder voorgeschiedenis van astma. Bij patiënten zonder astma was de afloop ernstiger als ze corticosteroïden kregen of als ze pas na 4 dagen of langer werden gehospitaliseerd. De vaccinatiegraad in de risicopopulatie (en astmapatiënten horen daarbij) was lager dan nationaal aanbevolen en ook het vroegtijdige gebruik van antivirale medicatie was niet optimaal. De immuunresponsen in de mucosa was dezelfde in beide groepen. Astmapatiënten hadden hogere serumwaarden van IFN-α maar lagere serumwaarden van TNF, IL-5, IL-6, CXCL8, CXCL9, IL-10, IL-17 en CCL2 levels (alle p<0,05); in beide groepen waren de serumspiegels van IL-13, totaal IgE en periostine vergelijkbaar, evenals de genetische expressie voor bloedeosinofielen. Er werd geen verband vastgesteld tussen astmadiagnose en virale lading, of spiegels van IFN-α, IFN-γ, IL-5 en IL-13.De auteurs besluiten dat astma vaak voorkomt bij patiënten gehospitaliseerd voor influenza maar het gaat hier misschien niet om een klassieke type 2-gedreven ziekte. Diegenen die worden gehospitaliseerd zijn meestal vrouwen met lichte inflammatoire responsen in het bloed, hogere serumspiegels van IFN-α en een goede klinische afloop.Akhilesh J et al. Patterns of systemic and local inflammation in patients with asthma hospitalised with influenza. Eur Respir J 2019; Early View August 7. DOI: 10.1183/13993003.00949-2019