...

HEPAVIH-studiePatiënten met een hiv-HCV-co-infectie lopen een hoger risico op verergering van de leverziekte en overlijden als gevolg van leverproblemen dan patiënten met enkel hepatitis C. Met direct werkende antivirale middelen tegen het HCV bedraagt het genezingspercentage nu in de meeste populaties 90% en daalt ook het risico op verergering van het leverlijden. Er zijn echter geen gegevens over de prognose van patiënten met een hiv-HCV-co-infectie na behandeling. Vandaar de belangstelling tijdens het virtuele ILC voor de presentatie door dr. Mathieu Chalouni van de gegevens van het HEPAVIH-cohortonderzoek.De vorsers hebben vier patiënten met enkel hepatitis C (in het totaal 2.049 patiënten) vergeleken met telkens één patiënt met een hiv-HCV-co-infectie (in het totaal 592 patiënten). Alle patiënten werden tussen 2014 en 2017 behandeld met direct werkende antivirale middelen. De meest gebruikte schema's waren sofosbuvir/ledipasvir en sofosbuvir/daclatasvir. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar. 73% van de patiënten waren mannen. Hiv-geïnfecteerde patiënten waren langer geïnfecteerd met het hepatitis C-virus (respectievelijk 18 en 14,5 jaar), maar hadden minder vaak cirrose ontwikkeld (28% vs. 41). Het genezingspercentage bedroeg 93% bij de patiënten met een co-infectie en 94,3% bij de patiënten met enkel hepatitis C. De hiv-geïnfecteerde patiënten dronken meer alcohol (53% vs. 2%) en rookten meer (60% vs. 48%).Eenzelfde incidentie van accidenten en eenzelfde sterfte als gevolg van leverlijdenTijdens een gemiddelde follow-up van 2,8 jaar werden twee parameters geëvalueerd: 1) het optreden van hepatische accidenten, zijnde hepatocellulair carcinoom (HCC), leverdecompensatie en levertransplantatie en 2) de sterfte aan leverdecompensatie, HCC of levertransplantatie.Er werd geen significant verschil in hepatische accidenten waargenomen tussen de groepen: 17 accidenten bij de patiënten met een hiv-HCV-co-infectie en 66 bij patiënten met enkel hepatitis C, een incidentie dus van respectievelijk 12,4/1.000 patiëntjaren bij de patiënten met een co-infectie en 13,4/1.000 patiëntjaren bij de patiënten met enkel hepatitis C (p = 0,78).Er werd evenmin een significant verschil in sterfte vastgesteld: 8 sterfgevallen bij de patiënten met een co-infectie en 28 bij de patiënten met enkel hepatitis C. De sterfte bedroeg respectievelijk 5,6 en 4,9 per 1.000 patiëntjaren (p = 0,76).Hogere sterfte aan andere oorzaken dan leverlijden bij patiënten met een co-infectieEen belangrijke vaststelling is dat de niet-hepatische sterfte hoger was bij de hiv-geïnfecteerde patiënten: 12,5 per 1.000 patiëntjaren vs. 4,9 per 1.000 patiëntjaren. Het verschil was significant (p < 0,01). De hogere sterfte aan andere oorzaken dan leverlijden zou volgens de vorsers kunnen te wijten zijn aan de immunodeficiëntie als gevolg van de hiv-infectie en/of het feit dat hiv-geïnfecteerde patiënten meer alcohol drinken en meer roken.Ref: Chalouni M. et al. Journal of Hepatology, supplement 1 (ILC 2020), S105, AS153.