...

HPV: ook mannen, vooral MSMIn 2015 heeft het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation beslist om de terugbetaling van het HPV-vaccin niet meer te beperken tot meisjes van schoolgaande leeftijd, maar ook uit te breiden tot jongens, onder andere om ook MSM jonger dan 45 jaar te kunnen vaccineren die worden gevolgd in klinieken voor seksuele gezondheid en/of aidsreferentiecentra. Die beslissing werd genomen omdat de incidentie van HPV-infectie zeer hoog is bij MSM (- een HPV-infectie kan rectum- en peniskanker veroorzaken -) en omdat het schoolprogramma maar een zeer geringe impact heeft op die hoogrisicopopulatie. In voorbereiding op zo'n bredere HPV-vaccinatie heeft het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation een verkennende studie op touw gezet om de aanvaarding, de haalbaarheid en het gebruik van het vaccin en de invloed van HPV-vaccinatie op de werkbelasting en het aantal consultaties in referentiecentra te evalueren.Overtuigende ervaringTussen april 2016 en maart 2017 hebben 42 aidsreferentiecentra en klinieken voor seksuele gezondheid in zeven van de negen Engelse regio's deelgenomen aan die verkennende studie. De geselecteerde 42 centra verzorgen ongeveer een derde van de naar schatting 140.000 MSM in Engeland die in aanmerking komen voor vaccinatie tegen HPV. Tijdens de tien maanden durende studie hebben de centra hun diensten verleend aan 18.875 MSM, van wie 46% effectief een eerste dosis van het HPV-vaccin heeft gekregen. Dat percentage verschilde echter volgens de leeftijd: 51% van de MSM jonger dan 25 jaar en 37% van de MSM van 40 jaar of ouder. Een verrassende vaststelling is dat de vaccinatiegraad hoger was op het platteland (54%) dan in stedelijke woongebieden (45%). De onderzoekers denken echter dat de reële vaccinatiegraad hoger is. Een aantal gevaccineerde patiënten wordt immers niet correct ingeschreven in het activiteitenrapport van de centra, zoals werd aangetoond door lukrake controles tijdens de follow-up van tien maanden. Jammer genoeg zijn geen gegevens voorhanden over de follow-up na toediening van die eerste dosis (er zijn geen gegevens beschikbaar over de tweede en de derde injectie).Geen stijging werk of aantal consultatiesWat de werkbelasting betreft, verhoogde de vaccinatie tegen HPV het aantal consultaties in de centra met ongeveer 4,5%. Dat stemt overeen met de stijging van 4,8% die tijdens diezelfde periode werd waargenomen in alle aidsreferentiecentra en klinieken voor seksuele gezondheid in Engeland. De verklaring daarvoor is dat 92% van de gevaccineerde patiënten al in die centra werd gevolgd en dat de vaccinatie werd uitgevoerd tijdens de gewone, geprogrammeerde consultaties. Slechts 12% van de gevaccineerde patiënten was specifiek naar de centra gekomen om het vaccin te krijgen. De verkennende studie loopt verder en evalueert het effect van HPV-vaccinatie op de incidentie van HPV-infectie, genitale wratten en kanker als gevolg van een HPV-infectie. De onderzoekers hopen dat de informatie die ze zo verwerven, ook interessant kan zijn voor andere landen, die HPV-vaccinatie overwegen bij MSM.Ref.: Edelstein M. et al. Eurosurveillance, 24 (8), 2019.