...

De vorsers hebben hun retrospectieve cohortonderzoek uitgevoerd bij 10.922 hiv-geïnfecteerde patiënten die tot 30 juni 2020 werden gevolgd in het Spaanse netwerk voor hiv-onderzoek (CoRIS). Elke hiv-geïnfecteerde patiënt uit die cohorte die in het ziekenhuis was opgenomen wegens covid-19, werd vergeleken met vijf seronegatieve patiënten van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die ook wegens covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen en die willekeurig werden geselecteerd uit de multicentrische cohorte COVID-19@Spain van 4.035 patiënten die al in het ziekenhuis waren opgenomen wegens covid-19.Het primaire eindpunt was de ziekenhuissterfte ongeacht de doodsoorzaak. In de CoRIS-cohorte hadden 45 hiv-geïnfecteerde patiënten een positieve PCR, van wie er 21 in het ziekenhuis waren opgenomen. Die 21 werden vergeleken met 105 seronegatieve controlepersonen die eveneens wegens een covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen.De mediane leeftijd bedroeg in beide groepen 53 jaar. 90,5% waren mannen. 19,1% van de hiv-geïnfecteerde patiënten spoot drugs. 95,2% kreeg een antiretrovirale behandeling. 94,4% had een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) en het mediane aantal CD4-cellen was 595/mm³.Er werd geen statistisch significant verschil in aantal comorbiditeiten, symptomen, laboratoriumwaarden, resultaten van beeldvormingsonderzoek en de scores van ernst bij opname waargenomen tussen de seropositieve en de seronegatieve patiënten.Twee seropositieve patiënten (9,5%) en 12 seronegatieve patiënten (11,4%) zijn in het ziekenhuis gestorven. Die resultaten zijn dus zeer geruststellend en wijzen erop dat een hiv-infectie die goed onder controle is, geen invloed heeft op de klinische presentatie en de prognose in geval van een ziekenhuisopname wegens covid-19 in vergelijking met seronegatieve patiënten.Ref.: Diez C. al. HIV Medicine 2021;22(9):867-876.