...

Danielle Godderis-T'Jonck schreef samen met Elke Sleurs en een aantal andere N-VA-leden van het Vlaams Parlement een Conceptnota voor nieuwe regelgeving over preventie en vroegdetectie van diabetes.Volgens de International Diabetes Federation heeft 6,1% van de volwassen Belgen diabetes, en hun aantal zal tegen 2045 met 15% stijgen - 35,8% van de diabetici weten niet eens dat ze de aandoening hebben.Vlaamse preventiePreventie is een Vlaamse bevoegdheid en de Vlaamse Gemeenschap heeft ook al wat maatregelen uitgewerkt binnen een preventief beleid. HALT2Diabetes bevat een geïntegreerde strategie voor diabetespreventie. Het omvat een tweestappenmodel voor de screening in de eerste lijn. Het werkt aan de bewustwording, de expertiseopbouw, en het zet multidisciplinair in op het werken aan de levensstijl.De screening in twee stappen maakt eerst gebruik van de FINDRISC-risicotest (*). Bij een verhoogd risico kan dan de nuchtere glucosewaarde worden gemeten of een orale glucosetolerantietest worden uitgevoerd. HALT2Diabetes was een proefproject dat samen met de Diabetes Liga werd opgezet en moet, na een positief resultaat, dit jaar bredere invoering krijgen.Zoet Zwanger is een ander voorbeeld van het Vlaamse preventiebeleid: vrouwen met zwangerschapsdiabetes worden verder opgevolgd.Het modelvoorbeeld van de manier waarop aan de levensstijl wordt gewerkt, is wel het project Bewegen op Verwijzing. Vlaanderen werkt daarnaast met partnerorganisaties als de Diabetes Liga en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.DataOok de federale overheid riep een aantal zorgsystemen in het leven die zich specifiek richten op diabetes: het zorgtraject diabetes, het 'voortraject', de diabetesconventie.Een goede afstemming van het beleid op de twee niveaus is volgens de Conceptnota cruciaal. De Vlaamse partnerorganisaties zouden bijvoorbeeld betrokken kunnen worden bij de opleiding van diabeteseducatoren. De federale indicatoren zouden moeten afgestemd zijn op de Vlaamse indicatoren.Op allerlei niveaus worden gegevens verzameld: in het GMD van de huisartsen, door healthdata.be, het Riziv, Intego, IKED (het Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes, gegevens bijgehouden binnen de diabetesconventie), HALT2Diabetes, de ziekenfondsen,... Er is behoefte aan meer integratie.Gegevens uit het GMD moeten kunnen ontsloten worden voor de Vlaamse beleidsinstanties, vinden de auteurs. Daar is een taak weggelegd voor VASGAZ(**). Verder moeten relevante gegevens ook beschikbaar worden in het digitaal patiëntendossier.De auteurs merken op dat het Vlaamse preventiebeleid wel degelijk vruchten afwerpt, maar dat de winst vaak geboekt wordt op federaal niveau. De auteurs vragen dat de federale en de Vlaamse overheid ook samen een onderzoek zouden opzetten over de kosten en de baten. Ze pleiten tussendoor ook voor een staatshervorming die de bevoegdheden weer homogeen maakt op één beleidsniveau, en voor de N-VA-auteurs moet dat dan het deelstaatniveau zijn.(*) Finnish Diabetes Risk Score(**) Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg