...

4.745 patiënten werden gemiddeld 13 dagen na het infarct in de studie opgenomen. Bij 93% van de patiënten was een angioplastiek uitgevoerd. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, hartstilstand, myocardinfarct, CVA en dringende ziekenhuisopname wegens instabiele angina pectoris waarvoor een revascularisatie geïndiceerd was.Bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen is een van de items van het samengesteld eindpunt opgetreden bij 5,5% van de 2.366 patiënten van de colchicinegroep en bij 7,1% van de patiënten van de placebogroep (HR 0,77, p = 0,02). Bij een per-protocolanalyse was dat respectievelijk 5,1% en 7,1% (HR 0,71, p = 0,004).Tijdens de vrij korte follow-up van ongeveer 23 maanden was de incidentie van optreden van een van de items van het samengesteld eindpunt stelselmatig lager in de colchicinegroep dan in de placebogroep:De totale sterfte was gelijk in de twee groepen (1,8%). Colchicine was veilig: geen overmatige diarree, enkele gevallen van nausea en winderigheid en iets meer gevallen van pneumonie. Al bij al een positieve studie dus. Het verschil was vooral toe te schrijven aan een daling van de incidentie van CVA en dringende revascularisatie wegens instabiele angina pectoris. Er was echter geen significant verschil in de hardere eindpunten.Op grond van deze resultaten werd de COLCOT-T2D-studie op touw gezet, die colchicine wil onderzoeken bij patiënten met type 2-diabetes. Ook zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis lopen type 2-diabetespatiënten een even hoog cardiovasculair risico als patiënten met bewezen coronairlijden, wat toe te schrijven is aan een hoge mate van ontsteking. Mogelijk kan die worden beteugeld met colchicine.Naar de presentatie van JC Tardif Hochman en JA Spertus op de wetenschappelijke sessies van de American Heart Association, Philadelphia 16-18 november (AHA 2019).