...

De SPRINT-MIND-studie werd uitgevoerd bij meer dan 9.000 volwassenen met hypertensie (35,6% vrouwen, gemiddelde leeftijd 67,9 jaar) zonder diabetes of voorgeschiedenis van CVA. De patiënten werden gerandomiseerd naar een intensieve behandeling (streefwaarde voor de systolische bloeddruk < 120 mmHg; n = 4.678) of een standaardbehandeling (streefwaarde voor de systolische bloeddruk < 140 mmHg; n = 4.683). Na een gemiddelde behandelingsduur van 3,34 jaar werd de studie voortijdig stopgezet gezien de bewezen gunstige cardiovasculaire effecten in de intensief behandelde groep, maar de patiënten werden wel nog verder gevolgd (mediane follow-up 5,11 jaar). Tijdens die follow-up werd een dementie gediagnosticeerd bij 149 patiënten van de intensief behandelde groep en bij 176 patiënten van de groep die de standaardbehandeling kreeg, respectievelijk dus 7,2 en 8,6 gevallen/1.000 patiëntjaren. Het verschil was echter niet significant: HR 0,83 (95% BI 0,67-1,04). Het aantal gevallen van lichte cognitieve stoornissen (een bekende risicofactor voor dementie) was echter significant lager in de intensief behandelde groep dan in de groep die de standaardbehandeling kreeg: respectievelijk 287 en 353 gevallen en respectievelijk 14,6 en 18,3 gevallen/1.000 patiëntjaren (HR 0,81, 95% BI 0,69-0,95). Ook werd een significante daling van een samengesteld eindpunt van dementie en lichte cognitieve stoornissen gemeten: respectievelijk 20,2 en 24,1 gevallen/1.000 patiëntjaren (HR = 0,85, 95% BI 0,74-0,97). Dat er geen significant verschil in de incidentie van dementie werd waargenomen, is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de studie voortijdig werd stopgezet. Het is immers bekend dat de kwalijke gevolgen van hypertensie qua dementie zich over het algemeen pas manifesteren na 10-20 jaar. Een belangrijk minpunt, lichte cognitieve stoornissen evolueren niet altijd naar dementie en er was een duidelijk hogere frequentie van orthostatische hypotensie, syncopes, elektrolytenstoornissen en acute nierinsufficiëntie in de intensief behandelde groep.The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group, JAMA. 2019; 321: 553-61. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2723256