...

Maar er is nog een ander punt, waar minder vaak aan bod komt, en dat is het volgende: ook al is iets niet aangetoond in een gerandomiseerde studie, betekent dat daarom nog niet dat er misschien wel positieve resultaten zouden kunnen worden behaald in het gewone leven.Op het ERS 2023 is daar een vrij karikaturaal voorbeeld van te vinden, meer bepaald een longitudinaal observatieonderzoek uitgevoerd in Catalonië, dat de invloed van een behandeling met continue positieve druk (CPAP) op de incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten, in casu overlijden aan, ziekenhuisopname wegens een hart- en vaataandoening of beide, heeft onderzocht. Ter herinnering, in gerandomiseerde, gecontroleerde studies kon niet worden aangetoond dat CPAP doeltreffend is bij de preventie van ernstige cardiovasculaire accidenten.De vorsers hebben de prognose van de 3638 Catalaanse patiënten met een obstructieve slaapapneusyndroom, die hun CPAP hadden stopgezet in 2011, en die van 3638 gematchte patiënten (volgens een propensity score), die de behandeling hadden voortgezet, vergeleken. De mediane leeftijd van de patiënten was 65 jaar (spreiding 57-72) en 71,5% waren mannen. Tijdens een mediane follow-up van 4,5 jaar en na correctie voor de leeftijd, het geslacht en de belangrijkste comorbiditeiten was het risico op optreden van cardiovasculaire accidenten significant lager bij de patiënten die de CPAP hadden voortgezet: Een behandeling met CPAP heeft dus een beperkt, maar significant effect. Voorts leert die studie dat studies uitgevoerd in het reële leven belangrijk zijn om de waarde van een behandeling beter te kunnen evalueren.Naar Jordi de Batlle et al. ERS 2023.