...

Tijdens een groot deel van het jaar 2020 hebben artsen vastgesteld dat sommige patiënten enkele weken na een sars-CoV-2-infectie nog altijd symptomen vertoonden. Die situatie wordt "langdurige Covid-19" genoemd. Er is al heel wat onderzoek uitgevoerd, maar de aard en de frequentie van restletsels op lange termijn waren nog niet duidelijk.Een Chinees observationeel longitudinaal cohortonderzoek beschrijft het klinische beeld van de ziekte op lange termijn. De studie werd uitgevoerd bij 1733 patiënten (mediane leeftijd 57 jaar, 52% mannen) die het ziekenhuis Jin Yin-tan in Wuhan, waar ze waren opgenomen wegens Covid-19, tussen 7 januari en 29 mei 2020 hadden verlaten. 736 patiënten die tijdens de eerste golf tussen januari en maart waren opgenomen, werden om wisselende redenen uitgesloten. Slechts 4% van de patiënten was opgenomen op de intensive care.De patiënten werden gevolgd van 16 juni tot 3 september 2020. De mediane duur van follow-up na het verschijnen van de symptomen was 186 dagen. Alle patiënten werden ondervraagd over hun symptomen en levenskwaliteit en hebben meerdere onderzoeken en tests ondergaan.De resultaten zijn veeleer verontrustend. Gemiddeld meer dan zes maanden na het begin van de ziekte vertoonde 76% van de patiënten die in het ziekenhuis in Wuhan waren opgenomen wegens een sars-CoV-2-infectie, nog altijd minstens één symptoom (81% bij vrouwen en 73% bij mannen). De frequentste symptomen waren asthenie en spierzwakte (63% van de patiënten), slaapstoornissen (26%) en angst en depressie (23%).Bij de patiënten die met een ernstige Covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, werden meestal longfunctiestoornissen en afwijkingen bij beeldvorming van de borstkas waargenomen. Dat wijst op organische letsels, die tot zes maanden na de eerste symptomen kunnen aanhouden. Bij 349 patiënten werd een longfunctieonderzoek verricht. Diffusiestoornissen werden vastgesteld bij 56% (48/86) van de patiënten met een graad 5/6-Covid-19 (beademing vereist), bij 29% (48/165) van de patiënten met een graad 4-Covid-19 (zuurstoftherapie vereist) en bij 22% (18/83) van de patiënten met een graad 3-Covid-19 (geen zuurstoftherapie).De afstand die in zes minuten kon worden afgelegd, was korter bij de patiënten met een ernstigere Covid-19: de afgelegde afstand was korter dan de normaalwaarden bij 29% van de patiënten met een graad 5/6-Covid-19, bij 22% van de patiënten met een graad 4-Covid-19 en bij 24% van de patiënten met een graad 3-Covid-19.Sommige patiënten hebben nierproblemen gekregen na ontslag uit het ziekenhuis. 107 (13%) van de 822 patiënten bij wie de nierfunctie normaal was tijdens het ziekenhuisverblijf en die tijdens de acute fase een geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) van minstens 90 ml/min/1,73 m² hadden, vertoonden bij follow-up een daling van de eGFR tot minder dan 90 ml/min/1,73 m².Prof. Bin Cao en zijn team vestigen de aandacht op de significante daling van de titer neutraliserende antistoffen met 52,5% na zes maanden bij de 94 patiënten bij wie de titer werd gemeten op de piek van de infectie. Het risico op herinfectie is dus niet klein.De studie leert wat meer over lange Covid-19, maar daarmee is toch nog niet alles gezegd. "Volgens onze analyse moeten de patiënten na ontslag uit het ziekenhuis verder worden gevolgd en verzorgd, zeker de patiënten die een ernstige infectie hebben doorgemaakt. Langere vervolgstudies bij een groter aantal patiënten, ook bij patiënten met lichte symptomen en patiënten die niet in het ziekenhuis werden opgenomen, zijn wenselijk om een beter idee te krijgen van de restletsels na een Covid-19", concludeerde prof. Bao.(referentie: The Lancet, 8 januari 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8)