...

Een Scandinavische groep heeft onderzocht of dat ook zo is bij kinderen met een chronische inflammatoire darmaandoening. Ze hebben daarvoor een Deens nationaal register uitgepluisd, dat gegevens bevatte van 2.817 kinderen met een chronische inflammatoire darmaandoening (70% ziekte van Crohn). De mediane follow-up bedroeg 1,4 jaar (spreiding tussen de kwartielen 0,4-3,0 jaar). De onderzoekers hebben het risico op ernstige infecties (waarvoor een ziekenhuisopname vereist was) vergeleken tijdens 618 perioden van gebruik van TNF-alfa-antagonisten en 2.925 perioden zonder TNF-alfa-antagonisten. Ze hebben daarbij ook rekening gehouden met vertekenende factoren zoals de demografische kenmerken, de vroegere behandeling, comorbiditeit, het gebruik van gezondheidszorg en de ernst van de aandoening.De resultaten zijn geruststellend: het gebruik van TNF-alfa-antagonisten bij kinderen bleek niet gepaard te gaan met een hoger risico op ernstige infecties: de gewogen incidentie bedroeg 54,6 infecties per 1.000 patiëntjaren tijdens de perioden van gebruik van TNF-alfa-antagonisten en 61,9 tijdens de perioden zonder TNF-alfa-antagonisten (HR 0,81, 95% BI 0,54-1,21). V. Wintzell et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep 4. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30266-3/fulltext