...

Het is een gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische (27 centra), dubbelblinde studie die heeft onderzocht of toevoeging van acetazolamide, een koolzuuranhydraseremmer, die de natriumreabsorptie in de proximale tubuli vermindert, aan lisdiuretica de stuwing bij patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een acute hartdecompensatie, beter vermindert. De studie is uitgevoerd bij 519 patiënten (gemiddelde leeftijd 78 jaar, 63% mannen) met minstens één klinisch teken van overvulling en een hoge plasmaconcentratie van natriuretische peptiden en die lisdiuretica per os kregen sinds minstens een maand. Bij de randomisatie werden de orale diuretica stopgezet en kregen alle patiënten lisdiuretica i.v. plus acetazolamide 500 mg/d (n = 256) of een placebo (n = 259). Beide werden in de vorm van i.v. boli toegediend tot een geslaagde decongestie werd verkregen, maar niet langer dan drie dagen. Het primaire eindpunt was afwezigheid van klinische tekenen van overvulling (licht oedeem niet meegeteld) binnen drie dagen na randomisatie zonder dat de behandeling diende te worden verhoogd.De resultaten werden in een 'hot line'-sessie gepresenteerd en tegelijk gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (1). Een geslaagde decongestie werd verkregen bij 108 patiënten van de acetazolamidegroep (42,2%) en 79 patiënten van de placebogroep (30,5%), relatief risico 1,46; 95% BI: 1,17-1,82; p = 0,0009. Een opmerkelijk resultaat. Bovendien zijn niet meer bijwerkingen (metabole acidose, verslechtering van de nierfunctie, hypokaliëmie en hypotensie) opgetreden. Het ziekenhuisverblijf was korter bij de patiënten van de acetazolamidegroep, maar na drie maanden was er geen significant verschil in een samengesteld eindpunt van overlijden ongeacht de doodsoorzaak en nieuwe ziekenhuisopnames tussen de twee groepen. Meer details zijn te vinden op ESC TV (2).1. https://doi.org/10.1056/NEJMoa22030942. https://www.youtube.com/watch?v = SCS-SCqcKwU