...

De data waren gelijkaardig aan deze die eerder gerapporteerd werden voor de klinische studie Attraction 2, met een RR van 6,7%, een ziektecontrole van 36,5% en een mediane OS van 5,91 maanden. In de DELIVER-studie werd ook tumorgroei bestudeerd, wat toelaat om het paradoxale fenomeen van hyperprogressieve ziekte (HPD) na te gaan. Opmerkelijk was dat 20% van de patiënten die hiervoor geëvalueerd konden worden HPD vertoonden. Aangezien er aanzienlijk wat translationeel onderzoek voorzien is op bloed- en stoelgangstalen genomen op verschillende studiemomenten, zal deze studie in de toekomst mogelijk interessante informatie opleveren met betrekking tot biomerkers om HPD maar ook respons te voorspellen. Een niet vooraf geplande retrospectieve analyse van de Keynote-61-studie keek naar de respons op therapie volgend op progressie bij patiënten die eerder in de tweede lijn behandeld waren met pembrolizumab of chemotherapie2. Uit deze analyse bleek dat de OS volgend op subsequente therapie hoger was bij patiënten die eerder behandeld werden met pembrolizumab. Deze bevinding levert interessante hypothesen op voor verder onderzoek. Aangaande doelgerichte therapie sprongen de data in het oog van de DESTINY- Gastric01-studie, waarin patiënten in tweede lijn of verder behandeld werden met het conjugaat trastuzumab-deruxtecan (T-Dxd) of chemotherapie3. Deze toonden voor het primaire eindpunt een ORR van 51,3% in de T-DXd-groep versus 14,3% in de chemogroep. Wel werd behandeling met T-DXd, zoals reeds gezien bij andere kankers, geassocieerd met een verhoogd aantal gevallen van interstitiële longziekte. Ten slotte wees prof. Geboes op data afkomstig van de Petrarca-studie, die duale HER2-blokkering met trastuzumab plus pertuzumab (in combinatie met FLOT) in vergelijking met FLOT onderzocht voor perioperatieve behandeling van HER2-positieve maagkanker4. Deze studie kon geen statistisch betekenisvolle resultaten opleveren aangezien zij voortijdig stopgezet was, omwille van de negatieve resultaten van de JACOB- studie. Toch zag men een verbetering in DFS en OS, met een PCR van 35% versus 12% in de FLOT-arm. Prof. Geboes hoopt dat deze observatie verder gevalideerd kan worden in de nog lopende Europese Innovation-studie die eveneens duale HER2-blokkering bij maagkankerpatiënten onderzoekt. 1. Sunakawa J et al. Ann Oncol 2020; 31(suppl): abstract LBA-4 2. Yoon NH et al. Ann Oncol 2020; 31(suppl): abstract Oral-12. 3. Shitara K et al. N Eng J Med 2020; 382: 2419-2430 4. Hofheinz RD et al. J Clin Oncol 2020; 38 (suppl): abstract 4502