...

In de TASCO-1-studie werden veelbelovende resultaten behaald met trifluridine/tipiracil in combinatie met bevacizumab bij patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker die nog geen behandeling hadden gekregen en die niet in aanmerking kwamen voor een intensieve behandeling. De mediane progressievrije overleving bedroeg 9,2 maanden (spreiding 7,6 tot 11,5 maanden). In een tweede groep van deze niet-vergelijkende studie werd de evolutie geëvalueerd van de patiënten die de huidige standaardbehandeling kregen, zijnde een combinatie van capecitabine en bevacizumab. De mediane PFS in die groep was 7,8 maanden (spreiding 5,5-10,1 maanden).Bij een tussentijdse analyse van de PRECONNECT-studie, een 'compassionate use'-fase IIIb-studie bij 462 patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker die al een standaardbehandeling hadden gekregen, bedroeg de mediane progressievrije overleving met de vaste combinatie trifluridine/tipiracil 2,8 maanden.In de TAGS-studie (TAS-102 Gastric Study), een pivotale fase III-studie, verbeterde die combinatietherapie de totale overleving significant bij patiënten met een therapieresistente, gemetastaseerde maagkanker (HR = 0,69 [95% BI 0,56-0,85], p = 0,0003). De mediane totale overleving bedroeg 5,7 maanden bij de patiënten die werden behandeld met de combinatie trifluridine/tipiracil en optimale ondersteunende zorg, en 3,6 maanden bij de patiënten die een placebo en optimale ondersteunende zorg kregen, dus een daling van het overlijdensrisico met 31%. De totale eenjaarsoverleving was 21,2% in de 'trifluridine/tipiracil'-groep en 13,0% in de placebogroep. Het risico op verergering van de tumor gemeten aan de PFS, een secundair eindpunt, daalde met 43% (HR: 0,57). De TAGS-studie werd uitgevoerd bij 507 volwassen patiënten met een gemetastaseerde maagkanker die al minstens twee behandelingslijnen voor een gevorderde tumor hadden gekregen. De studie werd uitgevoerd in Europa, Rusland, Turkije, Japan en Noord-Amerika.Bron: Abstract book van het 20e wereldcongres van de ESMO over maag- en darmkanker.