...

Wat is de beste eerstelijnstherapie bij patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker zonder mutatie van het KRAS-gen: bevacizumab of cetuximab, beide in combinatie met chemotherapie (FOLFIRI of FOLFOX)? Daar is al veel over gediscussieerd sinds de presentatie van de Europese FIRE-3-studie. Daar wordt nu een vervolg aan gebreid met de Amerikaanse studie CALGB/SWOG 80405. Die laatste studie heeft zeer interessante resultaten opgeleverd, die echter geen einde zullen maken aan de boeiende discussie.Wijziging van het studieprotocol De CALGB/SWOG 80405-studie rekruteerde eerst patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker ongeacht of het KRAS-gen al dan niet gemuteerd was. De patiënten kregen chemotherapie, FOLFIRI (irinotecan/5-FU/leucovorin) of mFOLFOX6 (oxaliplatine/5-FU/leucovorin) en werden dan gerandomiseerd naar cetuximab, bevacizumab of een combinatie van die twee gerichte geneesmiddelen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de toestand van het KRAS-gen (al dan niet gemuteerd) belangrijk is en daarom werd het studieprotocol aangepast en werden alleen patiënten in de studie opgenomen die geen mutatie van codon 12 en 13 (exon 2) van het KRAS-gen (KRAS WT of wild type) vertoonden. De groep die werd behandeld met cetuximab, bevacizumab én chemotherapie, werd overigens stopgezet.De uiteindelijke studieopzet Uiteindelijk werden bijna 1140 patiënten (333 in de initiële studie en 804 die in de studie werden opgenomen na wijziging van het studieprotocol) gerandomiseerd naar een behandeling met chemotherapie plus bevacizumab of chemotherapie plus cetuximab. De keuze van de chemotherapie werd overgelaten aan de arts (26,6% van de patiënten heeft het FOLFIRI-schema gekregen en 73,4% FOLFOX). De hier gepresenteerde resultaten betreffen een follow-up van 24 maanden.Geen verschil in totale of progressievrije overleving De totale overleving bedroeg 29 maanden in de groep chemotherapie + bevacizumab en 29,9 maanden in de groep chemotherapie + cetuximab (p=0,34) Ook de progressievrije overleving was vergelijkbaar: 10,8 maanden in de chemotherapie + bevacizumab en 10,4 in de groep chemotherapie + cetuximab (p = 0,55).Belangrijke caveats Die studie levert dus extra elementen op betreffende de relatieve werkzaamheid van die twee gerichte geneesmiddelen, maar toch zijn verdere analyses nodig, niet alleen om te weten welke chemotherapie we moeten kiezen, maar ook om na te gaan welk effect een analyse van alle mutaties van het RAS-gen (KRAS én NRAS) zal hebben op de gegevens. De eerste bevindingen zullen worden gepresenteerd op het congres van de ESMO. Afspraak dus einde september in Madrid.