...

De ALCYONE-studie werd uitgevoerd bij 706 patiënten met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die werden gerandomiseerd naar VMP of VMP plus daratumumab 16 mg/kg een keer per week tijdens cyclus 1 en om de drie weken tijdens cycli 2 tot 9. Na negen maanden werd daratumumab om de vier weken toegediend tot optreden van ziekteprogressie.Na een follow-up van 16,5 maanden was de mediane progressievrije overleving nog niet bereikt in de daratumumabgroep; in de VMP-groep bedroeg die18,1 maanden. Na 18 maanden vertoonden 71,6% van de patiënten die werden behandeld met daratumumab plus VMP (D-VMP), en 50,2% van de patiënten die werden behandeld met VMP alleen, geen tumorprogressie, dus een daling van het risico op progressie met 50% (hazard ratio = 0,50, p < 0,001). De overleving zonder ziekteprogressie na 12 maanden was 87% in de daratumumabgroep en 76% in de VMP-groep. Ook het percentage objectieve respons was significant hoger met daratumumab: 91% tegen 74% met de standaardbehandeling (p < 0,001). Monoklonale antistoffen zoals daratumumab zijn al goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met een relaps van een myeloom. De ALCYONE-studie bewijst dat daratumumab ook doeltreffend is bij nieuw gediagnosticeerde patiënten. Mateos M-V et al: Phase 3 randomized study of daratumumab plus bortezomib, melphalan, and prednisone (D-VMP) versus bortezomib, melphalan, and prednisone (VMP) in newly diagnosed multiple myeloma patients ineligible for transplant (ALCYONE). 2017 ASH Annual Meeting. Abstract LBA-4. Gepresenteerd op 12 december 2017. https://ash.confex.com/ash/2017/webprogram/Paper109143.html