...

De studie werd uitgevoerd bij alle patiënten bij wie tussen januari 2002 en december 2012 een CML was gediagnosticeerd en van wie de naam geregistreerd was in het nationale Zweedse CML-register.De auteurs hebben zo 896 patiënten met een CML in een chronische fase teruggevonden. De gemiddelde leeftijd bij de diagnose was 58 jaar. Van de patiënten was 45,9% van het vrouwelijke geslacht. Imatinib was de meest voorgeschreven tyrosinekinaseremmer en werd gebruikt door 780 patiënten (87,1%). Nilotinib werd gebruikt door 241 patiënten (26,9%) en dasatinib door 210 patiënten (23,4%). De mediane follow-up bedroeg 4,2 jaar.In de CML-cohorte hebben er zich 54 arteriële en 20 veneuze accidenten voorgedaan. Dat stemt overeen met een relatief risico van respectievelijk 1,5 (95% BI = 1,1-2,1) en 2,0 (95% BI = 1,2-3,3). De incidentie van myocardinfarct was hoger bij de patiënten die een behandeling hadden gekregen met nilotinib of dasatinib (respectievelijk 29 en 19 per 1.000 patiëntjaren), dan bij de patiënten die een behandeling hadden gekregen met imatinib (8 per 1.000 patiëntjaren). De gegevens waren evenwel beperkt en de betrouwbaarheidsintervallen waren breed en overlapten elkaar. 26 (84%) van de 31 patiënten die een behandeling hadden gekregen met een tyrosinekinaseremmer en die een myocardinfarct hadden ontwikkeld, vertoonden voor het optreden van het infarct minstens één belangrijke cardiale risicofactor.Dahlèn T. et al. Cardiovascular Events Associated With Use of Tyrosine Kinase Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med.Online gepubliceerd op 14 juni 2016 doi:10.7326/M15-2306