...

De adjuvante chemotherapie bestond uit cisplatine (70 mg/m2) of carboplatine, intraveneus toegediend op dag 1 en gemcitabine (1.000 mg/m2) intraveneus toegediend op dag 1 en 8. De controlegroep bestond uit 129 patiënten en bij 132 patiënten werd de adjuvante chemotherapie toegediend.De onderzoekers bemerkten een aanzienlijk kleiner aantal aandoeningsgerelateerde voorvallen bij patiënten, die adjuvante chemotherapie kregen (35) dan bij deze die als controlegroep dienden (60). Adjuvante chemotherapie resulteerde in een vermindering met 55% van het relatieve risico op recidief of overlijden en een significant langere ziektevrije overleving (HR 0,45, 95% CI 0,30-0,68; log-rank p=0,0001) bij een mediane follow-up van 30,3 maanden (IQR 18,0-47,5). De ziektevrije driejaarsoverleving wordt geschat op 71% (95% CI 61-78) bij patiënten, die met adjuvante chemotherapie behandeld werden tegenover 46% (36-56) in de controlegroep, hetgeen een geschat absoluut verschil betekent van 25% (95% CI 11-38). Adjuvante chemotherapie verminderde eveneens het risico op metastasering of overlijden (HR 0,48, 95% CI 0,31-0,74; log-rank p=0,0007). De gebeurtenisvrije driejaarsratio's bedroegen 71% (95% CI 60-79) voor de patiënten die behandeld werden met chemotherapie tegenover 53% (42-63) in de controlegroep, met een geschat absoluut verschil van 17% (95% CI 4-31). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of ernstiger werden waargenomen bij 55 (44%) van de 126 deelnemers met chemotherapie (31 [44%] van de 71 die behandeld werden met gemcitabine-cisplatine en 24 van de 55 [44%] met gemcitabine-carboplatine) in vergelijking met vijf (4%) van de 129 in de controlegroep (p<0,0001). Behandelingsgerelateerde overlijdens werden niet waargenomen.Birtle, A., Johnson, M., Chester, J. et al: Adjuvant chemotherapy in upper tract urothelial carcinoma (the POUT trial): a phase 3, open-label, randomised controlled trial.Lancet 2020; 395: 1268-77. Published Online March 5, 2020. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30415-3